Feature

Nieuwe Architectuurnota breidt aandacht uit naar hogere schaalniveaus

Op de derde dinsdag van september is de nota over het architectuurbeleid voor de periode 1997-2000: ‘De Architectuur van de Ruimte’ gepubliceerd. Aan deze nota werkten behalve de ministeries van OCW en VROM die gezamenlijk de vorige nota van 1991 uitbrachten, tevens de ministeries van LNV en van V en W mee. Deze uitbreiding tot vier departementen geeft al aan wat de belangrijkste beleidswijziging ten opzichte van de vorige nota is: de aandacht voor de hogere schaalniveaus.

Het betreft niet alleen de uitbreiding van de schaal van de opgaven: van architectuur naar stedebouw, landschap en infrastructuur, maar ook de schaal van de invloeden op de kwaliteit van de ruimte. De nota constateert dat internationale, met name Europese, politieke en economische ontwikkelingen van invloed zijn op ogenschijnlijk nationale of lokale opgaven. Daarnaast richt het de aandacht op het bestuurlijk schaalniveau en daarmee op de vraag welk beleidsniveau het meest geƫigend is voor besluitvorming over verschillende opgaven. Tenslotte richt men zich op het schaalniveau van de vraagstelling en de concepten en constateert men in recente publicaties, debatten en onderzoeken aandacht voor de grote schaal.

Waar de regering directe verantwoordelijkheid heeft voor de besluit- en planvorming bij grote ruimtelijke ingrepen, de landinrichting en de infrastructuren, zal zij zich inspannen hierbij het kwaliteitsbegrip te hanteren. Daarnaast zal de overheid ook lokale en provinciale overheden en private partijen stimuleren tot een integrale benadering van opgaven op hogere schaalniveaus.

Een tweede aandachtspunt van de nota vormt de geconstateerde spanning tussen de ambities van het architectuurbeleid en de concrete bouw- en planningspraktijk onder marktcondities. Men acht stimulering van het culturele verantwoordelijkheidsbesef bij marktpartijen blijvend gewenst en meer dan voorheen dient de kennis en betrokkenheid aan de vraagzijde van de markt (opdrachtgevers en bewoners) te worden gestimuleerd.

Initiatieven en instellingen die als gevolg van de vorige nota zijn opgestart of gestimuleerd, met name het Stimuleringsfonds voor Architectuur, het Nederlands Architectuurinstituut, Architectuur Lokaal, de stichting Bureau Architectenregister en het Berlage Instituut zullen ook in de komende periode blijvend worden gesteund. Daarnaast zullen Archiprix en Europan in de planperiode structureel worden gesubsidieerd.

In 1997 zal een internationale conferentie over architectuurbeleid worden georganiseerd. In het kader van de internationalisering zal tevens in overleg met het exportplatform VROM worden bezien hoe de internationale belangstelling voor de Nederlandse bouwcultuur en de positionering van de Nederlandse ontwerpers in het buitenland kan worden bevorderd.