Feature

Schuytgraaf, een groen VINEX-voorstel

Onlangs presenteerde de gemeente Arnhem het nieuwe uitbreidingsplan voor de VINEX-woonwijk Schuytgraaf van Kees Christiaanse Architects & Planners. Het plan is onderdeel van de grootschalige VINEX-operatie KAN (Knooppunt Arnhem-Nijmegen). Hierbij worden gedurende de komende 25 jaar, op het gebied van de Over Betuwe, de steden Arnhem en Nijmegen aan elkaar geknoopt.

Schuytgraaf krijgt een 'Betuws' karakter. Bestaande landschappelijke elementen als boomgaarden, sloten en dijken zullen zo veel mogelijk worden gehandhaafd. De nieuwe wijk zal worden doorsneden door brede groene banen.

Schuytgraaf is gesitueerd aan de zuidwest zijde van Arnhem in een landschappelijk gebied met Betuwse karakteristieken. Het ontwerp tracht de negatieve kenmerken van veel na-oorlogse woonwijken; gebrek aan identiteit en historische diepte, contextloosheid, monofunctionaliteit en gebrek aan stedelijkheid te voorkomen. De wisselende verkavelingsrichtingen worden in het nieuwe plan opgenomen. Archeologische vindplaatsen en belangrijke landschappelijke elementen zullen zo veel mogelijk behouden blijven.

De wijk, die uiteindelijk circa 6500 woningen zal gaan omvatten, bestaat uit een aantal ongelijksoortige kavels die uitwaaieren vanuit een centrumgebied. In dit centrum, het enige deel van de wijk met een stedelijk karakter, is in de toekomst een NS-station gepland. De kavels zullen zich gaan manifesteren als kleine kernen of dorpjes.

Het openbare groen wordt zo veel mogelijk toegevoegd aan brede open ruimten tussen de kavels. Hierdoor zal Schuytgraaf het karakter van 'een landschapspark met bebouwing' krijgen in plaats van de gebruikelijke woonwijk met groen. Waar brede ecologische zones en een aantal 'droge' en natte' groene corridors de verschillende kavels scheiden, vormt het 'lineaire park' de schakel die de groene en stedelijke elementen verbindt.

Water speelt een belangrijke rol in Schuytgraaf en zal worden ingezet om de wijk een eigen karakter te geven. Het oppervlaktewater zal zowel voor de stedebouwkundige structuur als voor de verschillende woonmilieus de drager worden. Ten aanzien van de waterhuishouding kan de wijk ook 'groen' genoemd worden. De verschillende kavels krijgen elk een eigen bebouwingskarakteristiek, lage, gemiddelde en hoge dichtheid (respectievelijk gele, oranje en rode) velden. In maart beslist de Arnhemse raad over de voorstellen.