Feature

Groot Roombeek combineert wonen en werken

Woensdag 18 februari is het stedenbouwkundig plan voor de vinexlocatie Groot Roombeek in Enschede gepresenteerd. In het plangebied, een van de grootste aaneengesloten binnenstedelijke vinexlocaties en gekarakteriseerd door oude textielfabrieken, worden 1100 woningen gerealiseerd. BVR, het bureau van Riek Bakker, heeft in samenwerking met MAX.1 en de gemeente Enschede een plan ontwikkeld waarover dit voorjaar de definitieve besluitvorming plaats vindt en dat in 2007 moet zijn afgerond.

In het stedenbouwkundig ontwerp wordt veel van de industrĂ¯ele karakteristiek van de huidige locatie meegenomen. Zo wordt een oud spoortrace richting Lonneker hergebruikt voor hoogwaardig openbaar vervoer, de zogenaamde 'people mover'. Deze lijn zal worden gecombineerd met een langzaam verkeerroute die als een kaarsrechte lijn door het gebied snijdt. De grote maat van de huidige bebouwing blijft gehandhaafd, zodat grote openbare gebieden ontstaan en de wijk zich in die zin blijft onderscheiden van de omringende woonwijken. De openbaar vervoer en langzaam verkeersas rijgt alle grote openbare ruimten aan elkaar. De relatie met de omgeving wordt gelegd door bestaande straten en bebouwing in het plangebied door te trekken. Aan de randen van het gebied zal een versmelting met de omringende wijken worden nagestreefd.

Het plan belooft afwisseling en variatie in zowel prijs als woningtype, maar welk vinexplan doet dat niet?. De specifieke kwaliteit van het gebied -in de stad en met een industrieel verleden – zou kunnen liggen in het toelaten van bedrijvigheid en zelfs van kleine industrie. Er zal worden onderzocht of de nu nog aanwezige kleinschalige bedrijvigheid in het nieuwe plan gehandhaafd kan worden. Verder wordt bekeken of bestaande industriele gebouwen een andere bestemming kunnen krijgen. Vooralsnog wordt uitgegaan van 60.000 m2 bestaand bedrijfsterrein dat in de nieuwe wijk wordt ingepast en verder zal ca 3000 m2 bedrijfshuisvesting worden toegevoegd. Groot Roombeek zal hierdoor in elk geval de eerste vinexwijk zijn waar wonen en werken goed met elkaar verweven zijn.

Een belangrijk element in het ontwerp is naast de verkeersas de door de wijk slingerende meander: een onafgebroken aaneenschakeling van het programma: wonen, bedrijvigheid, bestaande gebouwen en parkeergebouwen. De meander neemt naar gelang de situatie en ander karakter aan: open of gesloten, introvert of extravert. Op bepaalde plaatsen, afhankelijk van de plaats in de wijk, de omringende bebouwing en functies, maar ook de bezonning, kan de massa in hoogte of breedte worden opgerekt.