Feature

Archi_Control verhuist naar Den Haag

De tot nu toe in de luwte van het Europese Parlement sluimerende commissie Archi_Control heeft vanmorgen bekend gemaakt dat zij van plan is een nieuw hoofdkantoor in een leegstand kantoorgebouw aan de Haagse President Kennedylaan te gaan betrekken. In een persbericht geeft de commissie aan tot deze stap te zijn gekomen omdat ons land en Den Haag in het bijzonder in het verleden blijk heeft gegeven een bij uitstek vruchtbaar klimaat voor de werkzaamheden van het centrum te vormen. Problemen rond de architectenkeuze hebben echter geleid tot het morgenochtend aanbieden van een petitie aan de Tweede Kamer.

Archi_Control is enige jaren terug ingesteld teneinde in het kader van de Europese Integratie controle uit te oefenen en sturende wetgeving te initiƫren om te komen tot een uniform Europees Welstandsbeleid. Behalve de culturele integratie en gelijkschakeling van Europa in het algemeen en de Europese architectuur in het bijzonder, heeft Archi_Control vanaf haar oprichting gestreefd naar uniformering van Europese architectuurstijlen. Onderzoek heeft uitgewezen dat hiermee op termijn belangrijke economische voordelen zijn te behalen. Op dit moment zijn de volgende architectuurstijlen genormeerd en reeds goedgekeurd door de parlementaire commissie CECIS/CEISC (Central European Commission for Cultural Integration and Standardization / Commite Central pour l'Integration et Standardisation Culturel): European Modernism, Integral European Vernacular, Late-European Classisism en Interregional Post-Modernism.

De voorgenomen verhuizing van Archi_Control naar Den Haag heeft de activiteiten van de commissie in een stroomversnelling gebracht. Doorgaans betrouwbare bronnen melden evenwel dat leden van de commissie intern hun verontrusting hebben uitgesproken over recente uitlatingen van de voorzitter van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten. In een interne notitie laakt de commissie het autonome karakter en het gebrek aan centraal overleg ten aanzien van zijn Wilde Plannen, die het werk van de commissie danig kunnen vertragen. Het feit dat zelfs steun zal worden verleend aan een ontwerpprijsvraag Wild Wonen, heeft de commissie tot nu toe gelukkig niet van haar voorgenomen verhuizing afgebracht. De speciaal ingestelde subcommissie CCHS (Commite Contre l'Habitation Sauvage) vraagt echter uitdrukkelijk steun van de Nederlandse beroeps Welstandscommissieleden teneinde deze bedreiging van het Centraal-Europese Culturele gedachtengoed met wortel en tak uit te roeien. Vooraanstaande leden uit deze beroepsgroep hebben hun medewerking reeds toegezegd, zodat deze kleine hobbel op weg naar een uniforme Europese Architectuur zo spoedig mogelijk kan worden weggenomen en de aanstaande verhuizing niet zal worden vertraagd.

Tegelijkertijd is er in het Haagse echter beroering ontstaan over de voorgenomen architectenkeuze van Archi_Control. De gezien haar doelstellingen volstrekt verklaarbare keuze van Ricardo Bofill (proto-Late European Classicist en bekend met de Haagse bouw- en beslissingstraditie) heeft onder lokale architecten tot beroering geleid. Gesteund door de eerder genoemde voorzitter die enige jaren terug al politieke onrust veroorzaakte rond de Amerikaan Michael Graves (een actie die door de Europese Commissie op zich van harte werd onderschreven) zullen alle Haagse architecten morgenochtend een petitie aan de Tweede kamer aanbieden waarin wordt aangedrongen op de keuze van een lokale architect en het respecteren van lokale architectuurtradities.