Nieuws

Water

Water is in. Of het nu komt doordat onze kroonprins zich met het onderwerp is gaan bemoeien, of dat de opeenvolgende overstromingen van de grote rivieren ons wakker hebben geschud, of dat het de aanhoudende stroom natte plannen van Dirk Sijmons is geweest, doet niet meer ter zake. We kunnen als planners, stedenbouwkundigen en architecten niet mee om het water heen. Vooral niet meer in Nederland.

Van 17 – 22 maart wordt in Den Haag het tweede Wereld Water Forum, 'From vision to action' gehouden. Honderden waterspecialisten, politici en experts uit de hele wereld vergaderen over de acties die we de komende vijfentwintig jaar zullen moeten gaan ondernemen om de groeiende problemen rond het waterbeheer te ondervangen. Het Forum zal zich vooral richten op de zoetwatervoorziening. De problemen over dit onderwerp spelen niet alleen in de niet-westerse landen. Ook Nederland zal in de toekomst efficienter en duurzamer met het beschikbare zoete water moet omgaan.

Voor architecten en stedebouwkundigen spitst het probleem zich vooral toe op de vermindering van het gebruik van schoon water en het lokaal zuiveren van verontreinigd water. Het aantal woonwijken waar het rioolwater door middel van rietfilters wordt geschoond groeit gestaag. Ook is de toepassing van een grijswatercircuit in gebouwen niet uitzonderlijk meer.

In ons land speelt ten aanzien van het waterbeheer een minstens zo urgent probleem, met grotere consequenties ten aanzien van de ruimtelijke ordening. De problemen ten gevolge van rivieroverstromingen van de afgelopen jaren en de groeiende inklinking van de bodem in het westen van het land ten gevolge van het kunstmatig laag houden van de grondwaterstand in combinatie met de vermindering van het aanwezige oppervlaktewater, zijn zodanig groot geworden dat een overall waterbeheersplan voor Nederland noodzakelijk is geworden. De groeiende stroom 'onderwaterzet'-plannen die in navolging van Dirk Sijmons plan Ooyevaar zijn ontwikkeld, kunnen niemand zijn ontgaan. De EO-Wyers prijsvraag, waarbij jonge ontwerpers een visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling wordt gevraagd, lijkt alleen nog maar tot succes te kunnen leiden als tenminste 50% van de kaarten blauw is gekleurd. De helft van de plannen die vorig jaar in het kader van AIR-Zuidwaarts zijn ontwikkeld draaien on het waterbeheer. En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.

We kunnen niet meer om het water heen. Het staat ons weliswaar nog niet echt aan de lippen, maar de voeten zijn al aardig nat.