Nieuws

Van dorp naar stad

Was Hoofddorp in 1960 nog een agrarisch dorp met 6.000 inwoners, in 2005 verwacht men er 80.000 te hebben. Deze toename van bewoners vraagt om meer en nieuwe voorzieningen. Ondanks de verstedelijking die Hoofddorp in de komende decennia zal doormaken, blijft het streven om het suburbane groene karakter te behouden. Wiel Arets maakte een toekomstvisie.

De gemeente Haarlemmermeer waartoe Hoofddorp behoort, heeft ervoor gekozen de succesformule van suburbaan grondgebonden wonen te laten domineren. Daarnaast is het streven gericht op een grotere diversiteit en differentiatie; Hoofddorp moet de sociaal-culturele en fysieke kenmerken van een stad krijgen. Behalve een heterogene bevolking, streeft men naar diversiteit aan voorzieningen, functiemenging en hoge dichtheid van activiteiten en bebouwing.

In de visie van Arets wordt de relatie tussen het centrum van Hoofddorp en het NS-station versterkt. Een brede boulevard wordt de verbinding tussen het huidige winkelcentrum, het aan te leggen Cultuurplein en het stadspark. De bebouwing van deze nieuwe zone bestaat uit openbare voorzieningen als een nieuw raadhuis, een nieuwe bibliotheek en winkels waarboven woningen en parkeerplaatsen zijn gepland. Op het dak van een aantal openbare voorzieningen is ruimte gereserveerd voor recreatieve groenvoorzieningen.

Het ontwerp van Artes betreft een toekomstvisie. De inspraakrondes voor deskundigen en bewoners zijn reeds gehouden. Eind september en midden oktober beslissen respectievelijk B&W en de Raad over de voorstellen. Op basis van deze beslissing zal opdracht gegeven worden voor een stedenbouwkundig ontwerp. Pas na 2015 zal een werkelijk begin worden gemaakt met de 'verstadsing' van Hoofddorp.