Nieuws

Kamervragen Archis beantwoord

De Tweede Kamerleden Belinfante (PvdA), Halsema (GroenLinks), Visser-van Doorn (CDA), Dittrich (D66) en Van Bommel (SP) stelden 26 september vragen aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een mogelijke opheffing van het tijdschrift Archis. Rick van der Ploeg heeft inmiddels antwoord gegeven.

vraag: Is het waar dat het bestaan van Archis ter discussie staat?

antwoord: Ja. Ik heb kennisgenomen van het voornemen van het bestuur van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) de uitgave van Archis per 1 januari 2001 te staken. Een definitief besluit hieromtrent is door het NAi-bestuur nog niet genomen.

vraag: Betreurt u het niet dat daarmee een blad ophoudt te bestaan dat vanaf 1929 – toentertijd Rooms Katholiek Bouwblad geheten en daarna nog met diverse naamswijzigingen waaronder Goed Wonen en Wonen TABK – een rijke traditie heeft opgebouwd?

antwoord: Het besluit om de uitgave van Archis te staken is thans nog niet door het bestuur van het NAi genomen, maar ik heb al uitgesproken dat ik van mening ben dat er overleg dient plaats te vinden over de toekomstplannen rond Archis,en dat ik de uitgave van een dergelijk tijdschrift van groot belang acht. U zie de betreffende passage op blz. 125 van de Nota Ontwerpen aan Nederland*. Architectuurbeleid 2001–2004. Tegelijk is mij duidelijk gemaakt dat Archis kampt met problemen, die opgelost zouden moeten worden. Het overleg over deze zaken wordt mijnerzijds gevoerd vanuit de duidelijke wens om Archis zo mogelijk te laten voortbestaan.

vraag: Deelt u de mening dat het opheffen van Archis een verschraling zou betekenen voor de opinievorming op het terrein van de architectuur en stedenbouw?

antwoord: Een teloorgang van Archis zonder enige opvolging of alternatief zou zonder meer een dergelijke verschraling betekenen.

vraag: Deelt u de mening dat Archis een onmisbare rol vervult in het nationale en internationale cultuur- en architectuurdebat, en dat alles in het werk gesteld moet worden om het vakblad voort te zetten?

antwoord: In het Beleidsplan van het NAi zijn voornemens opgenomen die de toekomst van Archis betreffen. Het NAi heeft voorgesteld het blad om te vormen tot een Nederlandstalig maandblad en een internationale quarterly. De Raad voor Cultuur vraagt zich af of dit daadwerkelijk de goede weg is. Mede in het licht van het advies van de Raad voor Cultuur op dit punt stel ik mij voor dat nader overleg op korte termijn moet uitwijzen of en zo ja onder welke voorwaarden Archis behouden kan blijven. Zie ook het antwoord op vraag 3.

vraag: Zo ja, kunt u op korte termijn aangeven hoe u denkt te kunnen voorkomen dat het blad verdwijnt?

antwoord: Zodra ik door het bestuur van het NAi op de hoogte werd gesteld van hun definitieve besluit zal ik allereerst met het bestuur in overleg treden over de eventuele mogelijkheden tot voortzetting van Archis al dan niet in gewijzigde vorm. In de per 5 oktober 2000 aan het NAi afgegeven subsidiebeschikking voor de periode 2001–2004 is het bedrag dat in de begroting van het NAi is opgenomen voor de uitgave van Archis voor dat doel geoormerkt, zulks ook om uitdrukking te geven aan het belang dat mijnerzijds aan het uitgeven van een tijdschrift als Archis wordt gehecht.

Archis is nog steeds in onderhandeling met een uitgever, en het NAi bestuur heeft nog (steeds) geen definitieve beslissing genomen over het voortbestaan van het tijdschrift.

*De betreffende passage op blz. 125 van de Nota Ontwerpen aan Nederland: Gezien het feit dat het (doen) uitgeven van een tijdschrift een statutaire verplichting is van het NAi dient er overleg plaats te vinden over de toekomstplannen rond Archis. Een tijdschrift met een passende uitstraling wordt van groot belang geacht.