Feature

Nota”s online

Al enige tijd is op de website van VROM de tekst van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening in zijn geheel te downloaden. Sinds kort is daar ook de nieuwe Nota Wonen te vinden.

Op 15 december 2000 heeft het Kabinet de nota 'Ruimte maken, Ruimte delen', beter bekend als de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, vastgelegd De Vijfde Nota is deel 1 van de zogenoemde 'Planologische Kernbeslissing' (PKB) Nationaal Ruimtelijk Beleid.

De Nota legt de principes voor de inrichting van Nederland vast. Het gaat daarbij om de periode tot 2020, met een doorkijk naar 2030. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: wonen, woonlocaties en verstedelijking, natuur, landschap en waterbeheer, bereikbaarheid en het ruimtelijk accommoderen van de economie. Vragen die beantwoord moeten worden zijn: Hoe kunnen we de ruimtelijke kwaliteit in stad en land verhogen? Kunnen we de ruimte beter gebruiken wanneer steden en dorpen in stedelijke netwerken samenwerken? Hoe kunnen we ons beter beschermen tegen overstromingen en het water meer de ruimte geven? In hoeverre is voor de uitvoering van het ruimtelijk beleid Europese samenwerking nodig?

De belangrijkste instrumenten van de nota hebben betrekking op contouren (afbakening van te bebouwen gebieden met rode contouren en te beschermen gebieden met groene contouren), landschappen, stedelijke netwerken en water (het ontwikkelen van nationale en provinciale landschappen), het organiseren van stedelijke netwerken en het combineren van water met landbouw, natuur en recreatie.

De kern van het beleid ligt in het toepassen van efficiƫnte manieren om met de ruimte om te gaan. Dit wordt gerealiseerd door het intensiveren van ruimtegebruik (bv. boven en onder wegen), combineren van ruimtefuncties (bv. van waterberging, natuur en recreatie) en transformeren van ruimte (bv. herbestemming van oude bedrijfsgebouwen).

De PKB-procedure biedt iedereen de gelegenheid tot een inspraakreactie. De nota ligt daartoe vanaf 21 februari ter inzage bij bibliotheken, provincie- en gemeentehuizen.

Maar veel gemakkelijker is het om de speciale Vijfde Nota website te bezoeken. Daar is de complete tekst te downloaden, maar ook een handige samenvatting. Er wordt ook veel achtergrondinformatie geboden over de huidige Nota en de geschiedenis van de vorige Nota's. Bovendien kan hier het prachtige kaartmateriaal van de Vijfde Nota worden bekeken. Alleen daarom al een bezoekje waard.

Wie dan nog geen genoeg heeft van Nota-lezing kan direct doorstappen naar de Nota Wonen waarin kwaliteit en keuzevrijheid dit keer centraal staan.