Recensie

Kees (almost) for president

De strijd om het voorzitterschap van de BNA lijkt vervroegd beslist. Ashok Bhalotra, de kandidaat die door het bestuur was voorgedragen, heeft zich teruggetrokken. Kees van der Hoeven maakt een nu – nog grotere – kans om de nieuwe voorzitter van de BNA te worden.

Het bedanken van Ashok Bhalotra voor het kandidaat-voorzitterschap komt als een verrassing maar is zeer wel te begrijpen. Tot nu toe werd de kandidaat-voorzitter die het bestuur van de BNA voordroeg altijd door de leden aanvaard, een hamerstuk op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Begin oktober zag Bhalotra zich opeens geconfronteerd met een tweede kandidaat-voorzitter. De BNA-kringen Amsterdam, Alkmaar en Kennemerland droegen Kees van der Hoeven voor. De ontstane situatie werd onaangenaam door de persoonlijke beschuldigingen die uit monde van de voorzitter en secretaris van de kring Amsterdam, de heren Hoekstra en Spoek werden gedaan. Zij stellen in een brief aan het bestuur van de BNA dat Bhalotra vooral bekend is als stedenbouwkundige en niet als praktiserend architect en vragen zij zich af of hij wel 'voldoende tijd kan vrijmaken om de BNA op een deugdelijke wijze te besturen'. De brief vervolgt met 'en zijn houding ten opzichte van ons vak, deden velen twijfelen aan de geschiktheid van deze kandidaat voor het voorzitterschap.' In plaats van het voeren van een inhoudelijk debat zag Bhalotra zich ineens gedwongen zich te verdedigen tegen insinuaties. Hoewel het terugtrekken van Bhalotra – nog niet – met redenen is omkleed, mag worden aangenomen dat hij geen behoefte voelt om op een dergelijk niveau 'discussie' te moeten voeren.

Kees van der Hoeven is nu de enige kandidaat-voorzitter, de termijn waarbinnen anderen zich kunnen aanmelden is inmiddels verstreken. Dit betekend echter nog niet dat Van der Hoeven automatisch de nieuwe voorzitter wordt. Vanwege de situatie met twee kandidaten zijn de statuten weer eens grondig doorgenomen en ontdekte men dat de leden zich niet alleen voor, maar ook tegen een kandidaat kunnen uitspreken. Zo wordt de strijd om het voorzitterschap toch nog spannend. Op de algemene ledenvergadering van de BNA op 7 november kunnen de leden, al dan niet met volmachten van andere leden in een schriftelijke stemming hun mening geven. Wanneer de situatie zich voordoet dat een meerderheid zich uitspreekt tegen het voorzitterschap van Van der Hoeven, zal de BNA vanaf 1 januari 2002 geen voorzitter hebben. De verwachting is dat de huidige voorzitter Jan Brouwer in dat geval voor zal stellen om een aantal maanden langer aan te blijven zodat nieuwe kandidaten voor de post gezocht kunnen worden.