Feature

Nieuwe Subsidie Fonds BKVB

In Nederland Subsidieland zijn er voor architecten twee belangrijke loketten: het Stimuleringsfonds voor Architectuur en het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst. Dit laatste fonds heeft onlangs een aantal wijzigingen doorgevoerd waardoor een subsidiesysteem is ontstaan dat ‘beter aansluit op de beroepspraktijk van beeldend kunstenaars, vormgevers en architecten.’ en is er een nieuwe subsidie regeling voor beschouwers, curatoren en critici ingevoerd. Gezien de onbekendheid onder architecten van de subsidiemogelijkheden die er zijn, plaatst ArchiNed bij hoge uitzondering een ‘ingezonden bericht’.

De Regeling Individuele Subsidies is vervangen door de Regeling Stimuleringssubsidies. Daarbij is het accent komen te liggen op de projectsubsidies waarvan het doel is kwalitatief interessante activiteiten van architecten (vormgevers en beeldend kunstenaars) te steunen. Een projectsubsidie kan bijvoorbeeld worden aangevraagd voor het verrichten van onderzoek, het deelnemen aan een prijsvraag, de voorbereiding, ontwikkeling of uitwerking van een bijzonder onderwerp, een opleiding aan het Berlage Instituut of een stage bij een bureau. Maar ook voor een reis, een werkperiode, een (vervolg)studie of een presentatie in het buitenland. Een projectsubsidie kan zo vaak aangevraagd worden als nodig is. Het project wordt beoordeeld in samenhang met de kwaliteit van het werk van de aanvrager. Daarbij is het zeer wel denkbaar dat de werkgroep twijfelt aan de kwaliteit van het werk van de aanvrager, maar hem op grond van de kwaliteit van zijn projectvoorstel toch het gevraagde subsidiebedrag toekent. Omdat de projectsubsidies voor een deel de inzet van de werkbeurzen overnemen, zijn de werkbeurzen gerestyled. Het bedrag is verhoogd, het aantal is beperkt, de beoordeling vindt in aanvraagrondes plaats en de aanwending is gepreciseerd. Per aanvraagronde (elk half jaar) kunnen er 3 werkbeurzen voor bouwkunst worden toegekend ten behoeve van een bezinningsperiode op basis van een artistiek inhoudelijk werkplan.Voor beginnende architecten is er uiteraard nog de mogelijkheid om een startstipendium aan te vragen, waarmee zij zich op de artistieke en zakelijke ontplooiing van hun werk kunnen richten. De periode waarin zij dat kunnen doen is verlengd tot 4 jaar na het verlaten van een TU of academie.Verder zijn een aantal nieuwe subsidies geïntroduceerd: een investeringssubsidie voor het doen van een noodzakelijke investering en een praktijksubsidie als bijdrage in de beroepskosten van architecten. Tenslotte kunnen architecten tot 24 november as. nog een aanvraag indienen voor een verblijf in de buitenland ateliers in Parijs en Berlijn.

BESCHOUWERS, CURATOREN EN CRITICINaast de verschillende stimuleringssubsidies heeft het Fonds BKVB bovendien een nieuwe subsidiesoort geïntroduceerd : de Regeling Bemiddelaarssubsidie voor beschouwers, curatoren, theoretici en critici op het gebied van architectuur, vormgeving en beeldende kunst. Zij kunnen een bemiddelaarssubsidie aanvragen voor uiteenlopende plannen, zoals het verrichten van (voor)onderzoek, het schrijven van een essay of publicatie of het samenstellen van een tentoonstelling, manifestatie of symposium. De bemiddelaarssubsidie heeft tot doel op flankerende wijze de ontwikkeling van de hedendaagse architectuur, vormgeving of beeldende kunst te bevorderen. Het belang dat de bemiddelaars in die ontwikkeling spelen door onder andere hun theoretische reflectie en inhoudelijke uitgangspunten, is de laatste decennia toegenomen. Bovendien biedt het werk van curatoren, critici en beschouwers inzicht in die ontwikkeling. Ook omdat zij een belangrijke schakel tussen architect en publiek kunnen zijn, is het Fonds BKVB er toe over gegaan een speciale subsidieregeling voor bemiddelaars op te zetten.