Nieuws

Afspraken Remkes en stedelijke gebieden over woningbouw en veiligheid

Staatssecretaris Remkes wil dit jaar met 20 stedelijke gebieden afspraken maken over onder andere woningbouw, stads- en bodemsanering, infrastructuur, groenvoorzieningen, werk, financiële steun en veiligheid. Doel is om vaart te zetten achter de uitvoering van nieuw rijksbeleid. Volgend jaar worden de voorlopige afspraken vastgelegd in convenanten.

In de convenanten wil Remkes concrete afspraken vastleggen over onder andere het aantal te bouwen nieuwe woningen, het percentage eigen woningbezit in 2010, aantallen te realiseren sociale koopwoningen en bijvoorbeeld normen voor externe veiligheid. Verder bevatten de akkoorden bijvoorbeeld eisen voor groenvoorzieningen, normen voor gezondheid en veiligheid en mogelijkhedne voor intensief ruimtegrbuik. Ook financiële afspraken over Vinexlocaties en bodemsanering worden in de convenanten vastgelegd. De afspraken vloeien voort uit de beleidsnotities van VROM: de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en de Nota Mensen, wensen, wonen.

De staatssecretaris maakt de intentie-afspraken ook namens de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Financiën en Grote Steden en Integratiebeleid.