Nieuws

Bouwen aan kwaliteit; stand van zaken gemeentelijk architectuurbeleid

Het architectuurbeleid in gemeenten is in de komende jaren vooral gericht op het opstellen van de nieuwe welstandsnota en het maken van beeldkwaliteitsplannen. Nieuwbouw in uitbreidingswijken komt meer op de achtergrond en  men verwacht meer met architectonische vormgeving bezig te zijn. Herstructurering en ontwikkeling van bedrijventerreinen staan lager op de prioriteitenlijst en worden door slechts 4% respectievelijk 1% van de gemeenten als belangrijke opgave voor de toekomst genoemd.

Deze en andere uitkomsten staan in het rapport ‘Bouwen aan kwaliteit, architectuurbeleid in Nederlandse gemeenten’ . Het architectuurbeleid van de verschillende gemeenten is in kaart gebracht en vergeleken in een schriftelijk onderzoek dat Architectuur Lokaal in samenwerking met het NIPO heeft verricht naar de belangrijkste opgaven van nu en voor de toekomst. 187 van de 496 gemeenten hebben aan het onderzoek meegedaan. Naast vragen over de opgaven, zijn ook beleidszaken als welstand, de kwaliteitsdiscussie en particulier opdrachtgeverschap ruimschoots aan de orde geweest.

Ondanks het feit dat gemeenten veel vrijheid hebben in de invulling van het architectuurbeleid, toont het onderzoek aan dat er een aantal boeiende overeenkomsten is naar gemeentegrootte en politieke kleur van wethouders. Zo hebben kleinere gemeenten bijvoorbeeld meer oog voor het buitengebied dan  grotere gemeenten, en overleggen CDA-wethouders vaker dan hun PvdA – en VVD- collega’s over de kwaliteit van architectuur. Deze kwaliteitsdiscussie wordt door een ruime meerderheid van de wethouders als positief voor de vorming van een beleidsvisie ervaren. De betrokkenheid van omwonenden, ondernemers en andere actoren levert  een belangrijke bijdrage aan een doelgerichtere aanpak van de discussie.

Ook de vragen over particulier opdrachtgeverschap laten een aantal opvallende resultaten zien. Zo is 36% van de wethouders het niet eens met de manier waarop de overheid particulier opdrachtgeverschap bevordert bij gemeenten, 32% is het daar wel mee eens en 32% weet het niet. Ook blijkt dat 55% van de gemeenten behoefte heeft aan voorbeelden en ervaringen van andere gemeenten op dit gebied. Slechts 1% van de wethouders ziet particulier opdrachtgeverschap als een van de belangrijkste opgaven voor de komende vier jaar.