Nieuws

Architectuurfonds gaat subsidieregeling Belvedere uitvoeren

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur heeft opdracht gekregen van de rijksoverheid om naast de huidige werkzaamheden ook de regeling Belvedere uit te voeren. Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding van de activiteiten van het fonds. Voor zogenoemde Belvedere projecten is per jaar viereneenhalf miljoen euro beschikbaar. Op het gebied van de architectuur geeft het fonds jaarlijks reeds vier miljoen euro uit aan subsidies en opdrachten.

Belverdere staat voor een aanpak waarbij cultuurhistorische waarden worden benut bij de ruimtelijke ordening en inrichting van Nederland. Met de overgang naar het Stimuleringsfonds voor Architectuur zal voortaan vaker dan eenmaal per jaar een beroep op de regeling Belvedere gedaan kunnen worden. Van wijdere strekking is dat van nu af ook overheden en organisaties subsidie kunnen aanvragen voor lokale projecten buiten de erkende Belvedere-gebieden en -steden. Ook die landsdelen vragen immers om een zorgvuldige bejegening. Dat de regeling in het vervolg in samenhang met de andere activiteiten van het Stimuleringsfonds voor Architectuur wordt uitgevoerd, noemt het fonds een impuls voor de ontwikkeling van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening in Nederland.

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur treft thans de voorbereidingen om vanaf half juli aanvragen in ontvangst te kunnen nemen. Op 16 september sluit de termijn van inlevering van deze ronde. Een commissie van onafhankelijke deskundigen op het brede terrein van cultuurgeschiedenis en ruimtelijke inrichting zal het bestuur van het architectuurfonds adviseren over het wel of niet verlenen van subsidie. Het bestuur neemt voor half december hierover een beslissing.

Belvedere is een titel die gegeven is aan een programma dat cultuurhistorische waarden als leidraad neemt voor de inrichting van Nederland. Door plannen voor modernisering voor een gebied te enten op cultuurhistorische gegevens kan er een krachtig, kenmerkend uiterlijk tot stand worden gebracht. Het Belvedere beleid moet er toe bijdragen dat Nederland ruimtelijk gezien meer samenhang gaat vertonen. Aan het beleid ligt de Nota Belvedere ten grondslag die in 1999 door de Tweede Kamer is omarmd.

Belvedere is een kruising van het cultuurbeleid met het beleid op de terreinen van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, landbouw en natuurbeheer en ook van verkeer en vervoer. Voor de uitvoering en ontwikkeling van het beleid werken dan ook vier ministeries met elkaar samen, die van OCenW, LNV, VROM en V&W. De regeling Belvedere is vooral bedoeld om provincies, gemeenten, waterschappen en bestuurlijke samenwerkingsverbanden bij het inrichten van delen van het land op het spoor van cultuurhistorische inspiratiebronnen te brengen. Maar ook andere organisaties en zelfs particulieren kunnen met een goed project voor subsidie in aanmerking komen.

De subsidieregeling Belvedere is in de afgelopen twee jaar uitgevoerd door het Bureau Belvedere in Utrecht. In dit bureau huist de projectorganisatie Belvedere en het projectteam van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In deze twee jaar is voor de uitvoering van 85 projecten subsidie verleend. Bureau en projectorganisatie gaan zich meer richten op onderzoek en ontwikkeling, op aanpak van Belvedere projecten en informatie daarover.