Nieuws

VROM-begroting 2003: focus op uitvoering van beleid

'Meer bereiken met minder procedures en een betere handhaving.' Zo omschrijft minister Kamp in het kort de lijn die VROM de komende tijd zal volgen en die staat beschreven in de VROM-begroting voor het jaar 2003. De laatste jaren is VROM vooral bezig geweest met het maken van nota's. De komende jaren zal het accent liggen op de uitvoering van beleid. Kamp wil daarbij beter gaan samenwerken met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer  en Visserij en het ministerie van Verkeer & Waterstaat en meer overlaten aan provincies en gemeenten.

Het ministerie van VROM zal de uitvoering van beleid en de handhaving van wet- en regelgeving met elf procent minder mensen moeten doen. Dat is een gevolg van de zogeheten taakstelling die de regering alle ministeries heeft opgelegd. De totale VROM-begroting beslaat voor 2003 ongeveer 3,5 miljard euro. Daarvan zal naar verwachting bijna de helft (1,5 miljard euro) aan huursubsidie worden uitgegeven.

Wonen

VROM gaat aan de slag met de uitvoering van de nota Mensen, Wensen, Wonen. De minister wil de woningbouwproductie fors verhogen. Meer woningen zullen de spanning op de woningmarkt verminderen, waardoor ook de problemen voor starters op de woningmarkt worden opgelost. 'Aanjaagteams bestaande uit experts van alle betrokken partijen in het bouwproces moeten de woningbouwproductie versnellen,' aldus Kamp.

Een ander probleem dat volgens Kamp aangepakt moet worden is de illegale onderhuur. 'Illegale onderhuur is diefstal.' De minister denkt hierbij aan het omdraaien van de bewijslast. Huurders van een corporatiewoning moeten dan aantonen dat ze daadwerkelijk in dat huis wonen.

Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening

Medio december komt VROM met een aanpassing van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. In grote lijnen zal de Vijfde Nota in stand blijven. Kamp: 'Maar de aanpassing betekent wel vooral ruimte voor bouwen.'

Externe veiligheid

De komende kabinetsperiode is honderd miljoen euro vrijgemaakt voor externe veiligheid. Vanaf 2006 heeft VROM hiervoor structureel vijftig miljoen euro extra beschikbaar gesteld in de begroting.

Rijksgebouwen

De stedelijke en architectonische kwaliteit moet volgens Kamp beter. De Rijksgebouwendienst (Rgd) heeft een voorbeeldfunctie voor andere vastgoedorganisaties, vooral als het gaat over het architectuurbeleid. Met de nadruk op gezondheid, duurzaamheid en (brand)veiligheid geeft de Rgd hier nader invulling aan. Een goede openbare ruimte rond haar gebouwen is verder van groot belang.

Milieu

'Willen we onze ambities ook echt realiseren, dan moeten we de lat op Europees niveau hoger leggen', aldus staatssecretaris Pieter van Geel. Een belangrijk uitgangspunt van de regering is dat de economische groei de milieudruk niet mag verhogen. Dat kan deels worden bereikt door de kosten van het milieu op te nemen in de prijzen. Nu ziet de burger vaak het verband niet meer tussen de vele regels op het milieuterrein en zijn eigen leefomgeving. Het kabinet kijkt daarom opnieuw naar de manier waarop met regels en subsidies het milieugedrag wordt beïnvloed.

Het kabinet wil de verplichtingen uit het Kyoto-protocol nakomen. Dit betekent dat de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met 6 procent ten opzichte van 1990 moet afnemen. Doordat de kilometerheffing niet doorgaat en energiesubsidies inkrimpen, zijn aanvullende maatregelen nodig om die doelstelling te halen. Deze komen in de Uitvoeringsnotitie Milieubeleid te staan, die nog voor de begrotingsbehandeling van VROM in de Tweede Kamer verschijnt. De in Johannesburg gemaakte afspraken zal Nederland nakomen. Daarvoor gaat VROM een nationale strategie duurzame ontwikkeling opstellen. Van Geel, samenvattend: 'We gaan problemen oplossen.'

In de begroting van andere departementen, met name die van Economische Zaken,  worden ook milieumaatregelen aangekondigd. Zo wordt de fiscale korting voor de aanschaf van een milieuvriendelijke auto afgeschaft. Huishoudens en bedrijven die groene stroom gebruiken, moeten ecotax gaan betalen. Consumenten raken de helft van de vrijstelling kwijt en moeten 3 eurocent per kilowattuur betalen. Verder worden de procedures voor de plaatsing van windmolens vereenvoudigd. Uiterlijk in 2004 komt er minimaal een windmolenpark in zee.