Nieuws

Rode grenzen trekken kost erg veel tijd

Het trekken van bebouwingsgrenzen rondom stedelijke gebieden komt de kwaliteit van het omliggende landschap ten goede.

Het vaststellen van deze zogeheten rode contouren kost echter erg veel tijd, omdat de belangen van betrokken overheden nogal met elkaar kunnen botsen.

Tot die conclusie kwamen provinciebestuurders op een door Milieudefensie georganiseerd symposium woensdag 2 oktober in Arnhem. Zij stellen dat het nieuwe kabinetsbeleid voor de ruimtelijke indeling van Nederland niet eenvoudig is te verwezenlijken. ,,Het is geen kwestie van op een vrijdagmiddag wat lijntjes trekken op de landkaart'', aldus de Gelderse gedeputeerde voor Ruimtelijke

Ordening Theo Peters.

Het kabinet-Balkenende wil de verantwoordelijkheid voor het ruimtelijk beleid vooral bij provincies en gemeenten neerleggen. In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening stelt het kabinet voor het land te verdelen in rode en groene cirkels. Binnen de rode contouren, die de provincie bepaalt, mag gebouwd worden. De groene gebieden, waar meestal ook allerlei andere natuur- en milieubeschermingswetten gelden, moeten open en natuurlijk blijven.

Veel gemeentebesturen verzetten zich hevig tegen deze contourenpolitiek. Vooral kleinere gemeenten zijn bang dat er te weinig economische uitbreidingsruimte overblijft. Volgens de Noord-Hollandse gedeputeerde Henry Meijdam zijn juridische gevechten alleen te voorkomen door ,,veel en frequent overleg met alle partijen. Vaak over detailkwesties, waar de provincie zich eigenlijk verre van zou moeten houden. Maar als de contouren  eenmaal zijn vastgesteld, werken ze goed. Gemeentebesturen worden gedwongen meer dan voorheen na te denken over compact bouwen.''

Provinciebesturen die al geëxperimenteerd hebben met het aangeven van contouren waarschuwden in Arnhem voor grondspeculatie. Zodra speculanten weten welk open gebied binnen een rode contour komt te liggen, proberen zij die grond te kopen, omdat de grondprijs flink stijgt als er op gebouwd moet worden. Het is daarom nodig dat gemeenten meer instrumenten krijgen om grondspeculatie in de rode cirkels tegen te gaan, aldus Peters.