Feature

Architectuur en politiek

Wie had gehoopt dat de verkiezingstrijd over inhoud zou gaan en niet over ‘de poppetjes’ komt bedrogen uit. Een poging van de redactie om antwoord te krijgen op een aantal actuele vraagstukken liep op niets uit; mogelijk vanwege een gemis aan echte ‘babes’ bij de redactie.

De laatste weken heeft het verkiezingsdebat zich steeds meer toegespitst op personen en steeds minder op inhoud. Wanneer inhoudelijke vragenstukken aan de orde komen, trekken alle politieke partijen rookgordijnen op van miljoenen en miljarden euro's aan bezuinigingen, uitgaven, reserveringen en ombuigingen. Architectuurcriticus Hans Ibelings constateerde na het doornemen van alle verkiezingsprogramma's en manifesten in zijn column in de Cobouw: 'In de Nederlandse politiek doet architectuur er niet (meer) toe. Ook voor ruimtelijke ordening is verontrustend weinig aandacht'.  Cobouw 10 januari 2003

Een huiveringwekkende en naar het zich laat aanzien juiste conclusie.

De ArchiNed-redactie stuurde op 8 januari een email naar het CDA, VVD, LPF, PvdA, Groen Links, SP, D66, Christen Unie,  en SGP met daarin de volgende vragen:

Particulier opdrachtgeverschap – Als gevolg van het beleid van voormalig VROM staatsecretaris Remkes om het particulier opdrachtgeverschap te stimuleren vrezen velen voor 'Belgische toestanden', rommelige stedenbouw, ruimteverslindende woningbouw, architectonisch weinig interessante woningen. Is deze vrees gegrond? Gaat uw partij dit beleid voortzetten? Waarom wel, dan wel niet?

Woningbouw – Moet de regelgeving voor recreatiewoningen gelijk worden getrokken met die van reguliere woningbouw? Waardoor onder meer de bouw van een recreatiewoning of -complex kan alleen worden toegestaan als op die plaats ook een reguliere woning kan worden toegelaten.

Stedelijke woonomgeving – Demissionair minister Kamp van VROM heeft een aantal ideeën gelanceerd over het thema verbetering leefbaarheid van wijken in de steden waaronder het instellen van WOM's – wijkontwikkelingsmaatschappijen en Impulsteams – bestaande uit interne en externe adviseurs die gemeenten helpen bij de uitvoering van de herstructurering en voort wordt veel initiatief verwacht van woningcorporaties. Heeft het verbeteren de leefbaarheid van wijken in steden prioriteit en zo ja van hoe denkt uw partij dit concreet aan te pakken?

Ecologische hoofdzones – Het kabinet heeft besloten niet langer meer grond aan te komen ten behoeve van de ecologische hoofdzones. Is dit een juiste beslissing? – graag een gemotiveerd antwoord.

Deltametropool – Er wordt druk getekend en gepraat over de Deltametropool toch blijft het virtueel. Zou de Deltametropool een eigen bestuursorgaan met beslissingsbevoegdheid moeten krijgen?

Alleen het CDA heeft (tot nu toe) de moeite genomen om antwoorden op de vragen te formuleren (voor de antwoorden zie hieronder). De redactie heeft de programma's er toen zelf maar op nagekeken en werd daar niet vrolijk van. Wat nu? Een eigen partij oprichten en de vragen zelf beantwoorden? Mwa…Voor iedereen die aspiraties heeft in die richting, test dan eerst uw politieke instinct bij de Grote Archis stemtest.

Antwoorden van het CDA.

Particulier opdrachtgeverschap: CDA is hier voor, maar niet als nieuwe 'dogma'. Particulier opdrachtgeverschap kan op veel manieren gestalte krijgen (bijv. ook collectief). Zie ook oostelijk havengebied Amsterdam, waar binnen bepaalde door de overheid aangegeven kaders/maten heel gedifferentieerde woningen zijn ontstaan; het hoeft dus bepaald niet tot 'verrommeling' te leiden!

Woningbouw: Wij zijn tegen permanente bewoning van recreatiewoningen. Alleen (oude) 'schrijnende' gevallen van illegale bewoning kunnen worden gelegaliseerd. Recreatiewoningen/-complexen die dicht tegen de bebouwde kom aanliggen kunnen eventueel aan de reguliere woningvoorraad worden toegevoegd.

Stedelijke woonomgeving: Prioriteit heeft wat ons betreft differentiatie van het nu vaak nog éénzijdige woningaanbod in de steden; dit zal leiden tot (qua bevolkingssamenstelling) gemengde wijken, hetgeen de leefbaarheid ten goede komt. Wij verwachten met name van de woningcorporaties dat zij de komende jaren de herstructurering van met name de vroeg na-oorlogse woonwijken voortvarend zullen oppakken.

Ecologische hoofdstructuur: Helaas moest (en moet) er vanwege de algemene financiële situatie van het Rijk bezuinigd worden op natuuraankopen; het CDA heeft inmiddels in de financiële bijstelling van haar verkiezingsprogramma EUR 100 miljoen extra uitgetrokken voor natuurbeleid.

Deltametropool: Wij zijn geen voorstander van een eigen bestuursorgaan of een extra bestuurslaag, maar er moet wel een overlegstructuur komen die voor een goede beleidsafstemming van gemeenten, regio's en provincies kan zorgen.