Feature

Wie is wie in Balkenende II?

Morgen, dinsdag 27 mei, wordt het nieuwe kabinet beëdigd. Opmerkelijk is de feminisering bij de ministeries van VROM, OC&W, VW én het feit dat de nieuwe ministers in 1999 behoorden tot de top tien van de machtigste vrouwen van het Nederland bedrijfsleven.

'Meedoen, meer werk en minder regels' is het motto van het nieuwe kabinet. Op welke manieren is dit terug te vinden in de 'ruimte, milieu en natuur, platteland landbouw, wonen en mobiliteit' paragraaf van het Hoofdlijnenakkoord?

Meedoen. Met name van de gemeenten en woningcorporaties worden inspanningen verwacht 'voor een betekenisvolle verhoging van het bouwvolume in het algemeen en voor een extra inspanning in achterstandswijken in grote steden in het bijzonder'.  Hiertoe wil het kabinet onder meer de Onteigeningswet gaan aanpassen, de dubbele overdrachtsbelasting schrappen die wijkontwikkelingsmaatschappijen nu betalen, en bij de toewijzing van stadsvernieuwingsbudgetten rekening houden met de vermogenspositie van de betrokken woningcorporaties.

Minder regels. Met betrekking tot de ruimtelijke ordening zullen provincies en gemeenten meer verantwoordelijkheden krijgen, een trend die zich al tijdens de Paarse kabinetten begon af te tekenen. De nota Ruimte die al door Balkenende I was aangekondigd en het vervolg is op de uit 1988 daterende Vierde Nota Ruimtelijke Ordening staat ook nu weer op het programma. Beloofd wordt dat procedures gestroomlijnd en korter zullen worden om zo te komen tot een 'dynamischer vormgegeven ruimtelijk instrumentarium'.

Toeval of daadkracht? Nog voordat het nieuwe kabinet beëdigd is, is het Meldpunt Strijdige Regels voor (bouw)ondernemers ingesteld door het ministerie van Economische Zaken. Het doel is om onwerkbare en strijdige regelgeving aan te pakken die betrokken instanties opstellen. De bouw en de ruimtelijke ordening zijn een van de vijf sectoren waar extra aandacht naar uit zal gaan. Tegenstrijdigheden kunnen tot 1 september 2003 gemeld worden via een formulier op de website of telefonisch, nummer 0800-8642468 (gratis). Architecten, eindelijk wordt er naar jullie bouwleed geluisterd, melden dus die klachten.

Melanie Schulz van Haegen-Maes Geesteranus (1970) van de VVD blijft op haar post als Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat met luchtverkeer en water in haar portefeuille. Het liefst zou ze het deze tweede keer met een zwaarder portefeuille doen. Tijdens Balkenende I opende ze de vijfde baan van Schiphol en tekende ze een bestuursakkoord met lagere overheden om de kwaliteit van het water in Nederland op peil te houden.

CDA-er Pieter van Geel (1951) blijft als staatssecretaris voor Milieu & Duurzaamheid. Hij studeerde planologie in Nijmegen, werkte onder meer planoloog voor de gemeente Helmond waar hij later gemeentesecretaris werd. Sinds 1999 is hij lid Gedeputeerde Staten Noord-Brabant met als portefeuille Ruimtelijke Ordening, Land- en Tuinbouw, Landinrichting, Volkshuisvesting, Interprovinciaal Overleg.

Medy van der Laan (1968) van D66 is de nieuwe staatssecretaris van Cultuur en ICT. Ze was 'jonge ambtenaar van het jaar 2002' en nu dan Staatssecretaris. Toekomstig vice-premier Thom de Graaf nam haar aan in 1991 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze was onder anderen verantwoordelijk voor de recente publiciteitscampagne om hogeropgeleiden te verleiden tot een baan bij het rijk.

De nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat is de CDA-er Karla Peijs (1945). Ze volgde het Gynasium en ronde kort na haar veertigste een studie economie af (VU en KUN). Sinds 1989 zit ze in het Europees Parlement, daarvoor was ze lid Provinciale Staten. Voor haar ministerpost geeft Peijs commissariaten op bij Aegon, Vendex KBB, Daimler-Chrysler Nederland, Solvay Nederland (chemie) en Schouten & Nelissen (human resources). De laatste jaren was zij actief in de Europese transportcommissie.

Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen is en blijft CDA-er Maria van der Hoeven (1949). Zij zit vanaf 1991 in de Tweede Kamer voor het CDA. Daarvoor was zij onder meer docent en directeur Centrum Administratieve Vakopleidingen van Volwassen. In de Tweede Kamer was zij voorzitter van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en sinds mei 1998 tweede ondervoorzitter van de Tweede Kamer.

Nieuw is minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, de VVD-er Sybilla Dekker (1942). Dekker was voorzitter van de Raad van Commissarissen van Bierbrouwer Heineken, commissaris bij de Nederlandse Spoorwegen, lid van de raad van beheer van de Rabobank, lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW en was directeur van de Algemene Werkgeversvereniging AWVN. Van 1979-1990 werkte ze op het ministerie van Landbouw. Bij VROM gaat zij zich in het bijzonder met Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bezighouden.