Feature

Een kilometer daktuin

Het Haagse landschapsbureau Sant & Co heeft een dakpark van 8,5 hectare bovenop een spooremplacement en 50.000 m2 bedrijfsgebouwen langs de Rotterdamse Hudsonstraat ontworpen. Een opmerkelijk staaltje van dubbel grondgebruik en, als de politiek instemt, een Nederlands daktuinen lengterecord.

Het ontwikkelingsgebied Vierhavenstrip is een langgerekte strook die loopt van het Marconiplein naar het Hudsonplein aan de buitendijkse zijde van de zeedijk langs de Hudsonstraat. De strook is ongeveer een kilometer lang en wordt op dit moment grotendeels gebruikt als goederenemplacement van de NS. De breedte van dit emplacement zal worden teruggebracht van 12 naar 4 sporen. Voor het vrijgekomen gebied bestaat vanuit twee partijen belangstelling. Vanuit de economische sector is er de wens voor bedrijfsgebouwen gekoppeld aan de sporen, met name als ondersteuning van de nabijgelegen havens die tot Fruitport worden ontwikkeld. Vanuit de aangrenzende 'probleemwijk' Bospolder Tussendijken bestaat al lange tijd de wens om de vrijgekomen ruimte te benutten als wijkpark. Om aan beide ruimteclaims te voldoen worden beide programma's op initiatief van de gemeente Rotterdam over elkaar heen geschoven: de bedrijven vanuit de Vierhavenstraat ontsloten onderop, en het wijkpark – aansluitend op de dijk – op het dak.

Het park wordt vanaf de wijk glooiend aangelegd en loopt op naar zeven meter boven het maaiveldniveau. In doorsnede overdekt het park achtereenvolgens de dijk, een leidingenzone voor stadsverwarming, een spoorzone en een circa 45 meter brede bedrijfszone. Het park wordt in de dwarsrichting doorsneden door vijf thematische tuinen: een mediterrane tuin, twee bloementuinen, een speeltuin en een watertuin. Hier en daar worden vanwege de verwachte windhinder beschutte plekken aangelegd. Boven de relatief lichtere dakconstructie ter plaatse van de sporen komen grasvelden en zonneplateaus. Op sommige plaatsen loopt de hoogte van het park op tot 20 meter, op andere plaatsen glooit het ten behoeve van opgangen terug naar het straatniveau. In de kop aan de zijde van het Marconiplein wordt een scholencomplex ondergebracht. Daar zal de hoogte oplopen tot 40 meter. Het Diepenveengebouw van architect Kromhout met het kenmerkende baksteen torentje maakt deel uit van het park, dat in de richting van het Hudsonplein langzaam afloopt naar het straatniveau.

De inrichting van het park is tot stand gekomen in nauw overleg met de bewoners van Bospolder Tussendijken en Schiemond. Hiervoor zijn een aantal procesafspraken gemaakt die vastgelegd zijn door de gemeente, bewoners en de betrokken projectontwikkelaar(Dura Vermeer), onder meer verwoord in  'de acht geboden.'  De verschillende parkmodellen zijn getoetst aan deze geboden. Voor het plan – geschatte aanlegkosten: 30 miljoen – is een Rijkssubsidie toegekend in het kader van Innovatieve Programma Stedelijke Vernieuwing. Het project dient enerzijds als voorbeeld door de toepassing van dubbel grondgebruik en anderzijds door de unieke manier waarop het communicatieproces met de buurt is vormgegeven. Het Plan verkeerd nog in masterplanfase. Naar verwachting zal in de herfst een besluit worden genomen om door te gaan of niet. Bij bestuurlijke goedkeuring kan eind 2004 op basis van een definitief ontwerp de bouwvergunning worden aangevraagd.