Nieuws

Subsidie voor subsidie-aanvraag

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur stelt dit najaar maximaal 5 x € 10.000- (inclusief btw) beschikbaar om een idee voor een (ontwerp)onderzoek uit te werken tot een gedegen subsidieaanvraag. Het betreft vooralsnog een eenmalige actie. Met deze subsidie voor een subsidieaanvraag wil het Stimuleringsfonds stedenbouwkundigen, architecten, landschapsarchitecten en interieurarchitecten uitdagen om te experimenteren met opgaven of methodes uitgaande van innovatief ontwerponderzoek. Het fonds wil daarbij nadrukkelijk aandacht vragen voor actuele vraagstukken. Gezien de complexiteit van veel opgaven is het zeker mogelijk deskundigen uit andere kennisgebieden bij het onderzoek te betrekken. Voorwaarde is wel dat het onderzoek ruimtelijke voorstellen voor oplossingen omvat.

Voorstellen kunnen bij voorbeeld betrekking hebben op:

– de actuele woningvraag

– transformatie van naoorlogse stedelijke gebieden

– revitalisering van agrarische gebieden

– waterhuishouding

– inpassing infrastructuur in stedelijke gebieden

Doel

1 Het bevorderen van onderzoek naar oplossingen van actuele ruimtelijke vraagstukken.

2 Het bevorderen van de kennisontwikkeling en kennisoverdracht binnen en tussen de ontwerpende disciplines.

Procedure

Tot 20 oktober kunnen voorstellen voor een ontwerponderzoek schriftelijk of per e-mail ingediend worden bij het fonds. Het voorstel omvat:

– een omschrijving van de vraagstelling

– een omschrijving van de relevantie voor maatschappij en vakgebied

– een omschrijving van de innovatieve waarde van het onderzoek, qua inhoud en/of methodiek

– een schets van de onderzoeksaanpak

– (een beschrijving van de kennisvelden en/of organisaties en instanties die bij het onderzoek betrokken worden)

– een omschrijving van degenen die inhoudelijk verantwoordelijk zijn

– beknopte begroting van de geschatte kosten

Het SfA (in de persoon van Janny Rodermond, Nynke Siccama en een commissielid) selecteert maximaal vijf onderzoeksvoorstellen, die in aanmerking komen voor verdere uitwerking. (Afgewezen aanvragen worden schriftelijk niet gemotiveerd.) Hiervoor is maximaal € 10.000 per voorstel beschikbaar.

De resultaten van het onderzoeksvoorstel moeten de basis vormen voor een subsidieaanvraag in het kader van de Regeling projectsubsidies Architectuur. Deze aanvraag wordt ingenomen volgens de normale procedure. De Adviescommissie projectsubsidies Architectuur beoordeelt vijf keer per jaar de ingediende aanvragen en geeft hierover advies aan het bestuur. Zie voor de mogelijkheden van het fonds: www.archfonds.nl