Feature

Wilde Wonen Weblog

Sinds enige maanden is de website van het Wilde Wonen van een relatief passieve site veranderd in een dagelijks aangepaste weblog. Hoewel de strijd op beleidsniveau al lang gestreden leek, blijkt er in de praktijk nog voldoende aanleiding voor een voortgaande promotie van het WW-ideaal.

Vijf jaar nadat Carel Weeber het Wilde Wonen lanceerde, drie jaar nadat de overheid het Particulier Opdrachtgeverschap als een van de Grote Projecten tot speerpunt in het beleid benoemde, lijkt het ideaal verder weg dan ooit. In 2003 is volgens de Thermometer Koopwoningen het aandeel van particulier gerealiseerde koopwoningen niet gestegen, maar gedaald, niet alleen in absolute zin, maar ook relatief ten opzichte van de totale woningproductie. Toen voormalig staatssecretaris Remkes in 2000 aankondigde dat de overheid in de toekomst 30% van de woningbouwproductie onder particulier opdrachtgeverschap wilde realiseren, bedroeg het marktaandeel op dat moment nog circa 16 %. Sindsdien is dit aandeel teruggezakt tot 11 % in 2003. Volgens het CBS zijn er het afgelopen jaar in totaal slechts 7000 bouwvergunningen voor ‘ particuliere’ woningen aangevraagd, in het topjaar 1994 waren dat er nog 18.000.

Falend overheidsbeleid? Gevolg van de recessie? Een verkeerd ingeschatte vraag onder particulieren? Of is het allemaal nog te vroeg om conclusies te trekken, veranderingen in de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening gaan immers traag en vragen om voortdurend duwen en trekken.

Het laatste standpunt lijkt de basis voor de vernieuwde Wilden Wonen website te zijn: de veranderingen zijn onontkoombaar, maar vragen desondanks om een permanente kritische begeleiding en promotie. Het weblog wordt regelmatig aangevuld met nieuws van het Wilde Wonenfront. Het aandachtsgebied is overigens breder dan alleen particulier opdrachtgeverschap, de onderwerpen betreffen het geheel aan nieuwsfeiten en commentaren rond de liberalisering van de ruimtelijke ordening in het algemeen en de woningmarkt in het bijzonder. Deze gelinkte nieuwsberichten worden afgewisseld met regelmatige columns van Carel Weeber.

De berichten worden gearchiveerd in een twintigtal verschillende rubrieken uiteenlopend van ‘bouwbesluit’ en ‘cataloguswoningen’ tot ‘gridstad’ en ‘staatsarchitectuur’. Op alle berichten en columns kunnen bezoekers commentaar leveren. Van deze mogelijkheid wordt helaas nog weinig gebruik gemaakt. Aan de bijdragen van Weeber kan dit niet liggen, deze zijn provocerend genoeg om commentaar op te roepen. Het Wilde Wonen Weblog is niet de enige website die zich richt op het particulier opdrachtgeverschap en aanverwante zaken, maar het is wel de enige die zich niet beperkt tot publieksvoorlichting, maar daarentegen bewust oproept tot discussie. Weebers columns verdienen meer commentaar dan ze nu krijgen, al was het maar omdat hij onmiskenbaar de belangrijkste promotor van de verdergaande zeggenschap van particulieren over de eigen woonsituatie.