Feature

Leve(n)de stad

Vorig jaar vroeg de provincie Zuid Holland architecten, corporaties en gemeenten stedelijke vernieuwingsprojecten in te sturen die als voorbeeld kunnen dienen. Onlangs werden vier prijswinnaars bekend gemaakt.

De prijsvraag Leve(n)de stad kende twee categorieën: ideeën en projecten. De ideeën moesten stedelijke vernieuwingsprojecten betreffen op het niveau van het gehele Zuidvleugelgebied.  De projecten moesten gerealiseerd of in uitvoering zijn. De inzendingen in beide categorieën werden beoordeeld op innovatie, bovenlokale betekenis, de bijdrage aan de differentiatie van Zuid- Holland en de aanwijsbare integratie van de bestaande kwaliteiten.

In de categorie ideeën won VHP met Terug naar de kust. Zij stellen dat de rivierendelta in West-Nederland indeelbaar is in de statische zoetwaterdelta Holland (lees Groene Hart) en de dynamische, grotendeels zoute delta van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. De Zuidvleugel van de Randstad vormt de overgang tussen het Groene Hart, gekenmerkt door het veenweide en de droogmakerijen; en de Zeeuwse Delta, gekenmerkt door uitgestrekte zeekleigebieden. VHP stellen dat de kansen voor de Zuidvleugel liggen in de economische, stedelijke, ecologische en recreatieve vitalisering van de Zuid-Hollandse eilanden. De toekomstige kust wordt voorgesteld als een uitgestrekte en zeer gevarieerde archipel van stedelijke fragmenten, water en natuur. De jury noemt deze inzending het meest integrale plan voor een betere benutting van de kust en waardeert dat er gedacht is over een verschillende aanpak voor twee kustgebieden die enorme potenties hebben en nu weinig tot hun recht komen: namelijk de lineaire kust van Hoek van Holland tot Kijkduin en de nieuwe dwarskust die is ontstaan aan de zuidkant van de nieuwe Waterweg: het gebied van de Tweede Maasvlakte met in de luwte Den Brielle – Oostvoorne- Rockanje: de Blue Lagoon

Eveneens winnaar in de categorie projecten is het Masterplan Stadshart Alphen ad Rijn van HKB Stedebouwkundigen. Hun plan voorziet in de uitbreiding centrum Alphen ad Rijn en herstel van samenhang tussen twee delen van centrum aan beide zijden van rivier waarbij vanaf de westoever weer vanzelfsprekende aangesloten wordt op de bestaande historische structuur op de oostoever. Essentieel onderdeel van het plan is het herstel van de continuïteit in het netwerk van openbare ruimten. Daarnaast voorziet het plan onder meer in een nieuwe routing voor de verschillende verkeerssoorten. De jury sprak haar waardering uit dat de gemeente Alphen de ontwikkelingen niet aan incidenten overlaat, maar structureel aanpakt waarbij ze veel waardering heeft voor het herstel van vroegere stedenbouwkundige structuren en inpassing daarvan in een intensief functionerend centrumgebied.

De winnaars van de ideeënprijsvraag krijgen ieder een geldbedrag van €20.000,-. Dit moet besteed worden aan een verdere uitwerking van het idee. Met andere woorden: wordt mogelijk vervolgt.

In de categorie projecten won corporatie Vestia Den Haag Zuid-West met de herstructurering van Hof Loevesteijn in de Haagse wijk Morgenstond. Hier werden twee blokken met totaal 124 galerijflats gerenoveerd en samengevoegd tot 31 maisonnettes van 120-135 m2 en 48 galerijwoningen van ongeveer 90 m2.  De gerenoveerde woningen bleven ook na de renovatie sociale huurwoningen. Drie blokken met totaal 115 galerijflats worden vervangen door  koopwoningen (42 eengezinskoopwoningen en 42 (senioren)appartementen) 2700 m2 kantoorruimte en een parkeergarage. In twee binnentuinen worden privé-tuinen en collectieve tuinen gecombineerd en voor de openbare ruimte aan Vriezenveenstraat en Ootmarsumstraat is een herinrichtingplan opgezet. De jury prees het mooie resultaat en de financiële constructie waarbij de nieuwbouw de renovatie mogelijk maakte.

Ook het idee van One Architecture getiteld Wederopbouw in de wederopbouw werd gehonoreerd met een prijs in de categorie Ideeën. One aAchitecture diende eigenlijk twee plannen in. Het ene betrof de benutting van ruimte langs N- wegen in Zoetermeer en de tweede betrof de organisatie van een decentrale Floriade 2012. Met name dit laatste ideeën oogste veel bijval van de jury. Ze vonden het een briljant voorstel om de Floriade te decentraliseren zodat er op verschillende locaties in het verstedelijkte gebied en het landschap groene injecties te zien zijn. De locaties die One Architecture voorstelt betreffen bedrijfsterreinen, woonwijken en de veilinghallen. Van een dergelijke manifestatie kan een enorme stimulans uitgaan, zo stelt de jury. Het is een originele manier om een groene en goed onderhouden stad en regio tot stand te brengen.