Nieuws

Aanpassing Bouwbesluit 2003

Het kabinet heeft op voorstel van minister Dekker van VROM ingestemd met het aanpassen van een aantal regels van het Bouwbesluit 2003. De belangrijkste aanpassing is het schrappen van aparte regels voor schoolgebouwen en gymnastieklokalen voor speciaal onderwijs en basisonderwijs. Deze aparte regels hadden nog te maken met subsidieregelingen die inmiddels zijn afgeschaft. Voortaan gaan er gelijke voorschriften gelden voor alle soorten onderwijs.

Met de aanpassing van het Bouwbesluit 2003 wordt ook afstemming gerealiseerd met de Wet basisvoorziening kinderopvang (WBK) die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt voorbereid. Deze wet bevat onder meer de niet-bouwkundige inrichtingseisen voor ruimtes voor kinderopvang. In het Bouwbesluit 2003 worden nu specifieke bouwtechnische voorschriften opgenomen voor deze ruimtes die aansluiten op de niet-bouwkundige eisen van de WBK. Daarmee wordt voorkomen dat gemeenten die de huidige eisen van het Bouwbesluit 2003 op dit punt te algemeen vinden, zelf nog allerlei extra voorschriften gaan stellen.

De plafondhoogte voor nieuwe caf├ęs en restaurants in bestaande gebouwen wordt afgestemd met de plafondhoogte uit het Besluit eisen inrichting Drank- en Horecawet voor zover het nieuwe horecagelegenheden in bestaande bouwwerken betreft. Dit komt neer op een hoogte van 2,4 meter. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor horecagelegenheden die al voor 1 november 2000 over een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet beschikten.

Met de aanpassingen van het Bouwbesluit 2003 wordt ook een beperkt aantal eisen aangescherpt. Daarbij gaat het om de verhoging van de minimum plafondhoogte voor nieuwe utiliteitsgebouwen. In navolging van die voor woningen gaat deze van 2,4 naar 2,6 meter. De vrije doorgangshoogte bij deuren en gangen gaat dan van 2,1 naar 2,3 meter. Overigens wordt bij verreweg de meeste utiliteitsgebouwen al gewerkt met deze hoogtes.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het conceptbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad. Het is de bedoeling dat het aangepaste Bouwbesluit 2003 op 1 januari 2005 in werking treedt.