Nieuws

Oproep: voorstellen ontwerponderzoek

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur stelt dit najaar 5 x € 7.500,- beschikbaar om voorstellen voor een (ontwerp)onderzoek uit te werken tot een gedegen subsidieaanvraag.

Werkterrein:

De voorstellen dienen betrekking te hebben op het doordenken van de ruimtelijke consequenties die internationale politieke, economische en/of culturele ontwikkelingen zullen hebben op de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Het ministerie van VROM stelt in de Nota Ruimte voor om de besluitvorming over en uitvoering van ruimtelijke projecten verder te decentraliseren. De vraag is of deze regionalisering en de vorming van stedelijke netwerken het mogelijk maken om flexibel in te spelen op de gevolgen van internationale ontwikkelingen. Of verdwijnt juist het zicht op de kansen en bedreigingen die de landsgrenzen overstijgen.

Doelstellingen:

1. Het bevorderen van innovatief, multidisciplinair onderzoek ten behoeve van ruimtelijke vraagstukken

2. Het agenderen van maatschappelijk relevante onderwerpen die betrekking hebben op de inrichting van stad en land.

Procedure:

Tot 1 oktober 2004 kunnen voorstellen voor een ontwerponderzoek schriftelijk of per mail ingediend worden bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Een voorstel omvat minimaal een heldere en beknopte omschrijving van:

– de vraagstelling

– de wijze waarop deze zich verhoudt tot de Nota Ruimte

– de maatschappelijke betekenis

– de onderzoeksmethodiek of onderzoeksaanpak

– de bij het onderzoek betrokken kennisvelden en disciplines

– de opleiding en achtergrond van degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek

Voor 1 november 2004 selecteert het Stimuleringsfonds voor Architectuur maximaal vijf voorstellen. Het fonds stelt een bedrag van € 7.500,- per voorstel ter beschikking. Doel is dit bedrag te benutten voor het uitwerken van een goed onderbouwde onderzoeksopzet. Voor dit onderzoek kan vervolgens tot uiterlijk 15 augustus 2005 een subsidieaanvraag ingediend worden. Deze uitgebreide aanvraag doorloopt de normale procedure van een subsidieaanvraag.

Inlichtingen:

Nynke Siccama, secretaris Adviescommissie Architectuur.

Tel. 010-4361600

E-mail: sfa(at)archfonds.nl

www.archfonds.nl