Nieuws

Positief advies Raad voor Cultuur sector Architectuur

De Raad voor Cultuur heeft deze week zijn advies over de ondersteuningsstructuur cultuursector aangeboden aan staatssecretaris M. van der Laan. Het advies bestaat uit 81 individuele beoordelingen van ondersteunende instellingen die van de staatssecretaris voor een jaar subsidie hebben gekregen en uit dertien sectorale inleidingen. Het advies maakt deel uit van de Cultuurnota-advisering 2005-2008 en is het vervolg op de Schets ondersteuningsstructuur die de Raad in januari van dit jaar heeft uitgebracht.

(fragmenten uit het advies voor de sector Landschapsarchitectuur, Architectuur en Stedenbouw)

In de sector Landschapsarchitectuur, Architectuur en Stedenbouw zijn vier instellingen beoordeeld, te weten NAi, BONAS, Europan en ArchiNed. Het opnieuw beoordelen van de culturele instellingen vanuit het perspectief van de ondersteuningsstructuur is voor wat betreft de architectuur- en erfgoedsector voor de Raad vooral een herhalingsoperatie gebleken. Wat volgens de Raad bij deze advisering zwaar weegt en zijns inziens een voorwaarde is voor het goed functioneren van de architectuur- en erfgoedsector, zijn de diversiteit aan instellingen en de flexibiliteit in de subsidiëring. De ruimte voor kleinere daadkrachtige instellingen moet volgens de Raad naast het sectorinstituut (het Nederlands Architectuurinstituut) structureel in de ondersteuningsstructuur verankerd blijven. Om ruimte te kunnen bieden aan nieuwe initiatieven en experimenten in het belang van de sector, moet ook de mogelijkheid tot tijdelijke subsidiëring gewaarborgd blijven.

De Raad adviseert positief over de aanvragen van de vier Architectuurinstellingen.

Voor de beleidsperiode 2006-2008 is de Raad van oordeel dat alle besteltaken in deze sector goed zijn belegd. Hij signaleert geen overlappingen. Wel acht hij het noodzakelijk dat de besteltaken die bij BONAS zijn ondergebracht na deze beleidsperiode weer in het takkenpakket van het NAi zijn opgenomen.

Zoals hij al in zijn eerdere advies heeft opgemerkt, is de Raad tegen verdere centralisatie in de sector. De rol van het NAi als sectorinstituut staat niet ter discussie, maar om de diversiteit van de culturele infrastructuur te waarborgen en bureaucratisering te voorkomen, vindt de Raad het onverstandig en niet in het belang van de architectuursector om alle besteltaken bij één sectorinstituut (NAi) onder te brengen.

ArchiNed vervult met haar kritisch en onafhankelijk internetplatform volgens de Raad een duidelijk onderscheidende functie die zij bovendien op eigenzinnige wijze vormgeeft. Op het terrein van eCultuur is zij vanaf haar oprichting initiatiefrijk en richtinggevend voor andere architectuurinstellingen. De Raad is van oordeel dat ArchiNed van groot belang is voor de reflectie op ontwikkelingen in het vakgebied. Zij speelt tevens een aanscherpende rol in het publieke debat over de kwaliteit van architectuur, stedenbouw en landschap.

Bij het positieve advies merkt de Raad wel op dat ArchiNed zijn website na 2008 onafhankelijk van cultuurnotamiddelen moet kunnen exploiteren.