Nieuws

Adri Duivesteijn wint Rotterdam-Maaskantprijs 2008

Voor de 14e maal is de ‘Rotterdam-Maaskantprijs’ toegekend, een tweejaarlijkse oeuvreprijs voor diegenen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de culturele beleving van architectuur, stedenbouw of landschapsarchitectuur door hierover te publiceren, te doceren of andere stimulerende en sturende werkzaamheden hebben uitgevoerd. De prijs bestaat uit een oorkonde, een geldbedrag van € 25.000 en eenzelfde bedrag voor een ‘communicatieve uiting’.

Op unanieme voordracht van de jury gaat de prijs dit jaar naar Adri Duivesteijn, wethouder RO te Almere.

Adri Duivesteijn ontvangt de prijs voor de manier waarop hij jarenlang zeer consistent en consequent bijdraagt aan het ontwikkelen van ideeën over architectuur, die aanzetten tot discussie en maatschappelijke bewustwording. “Adri Duivesteijn is de excellente kandidaat voor de Rotter-dam-Maaskantprijs. Hij slaagt er telkens in om nieuwe en polemische, zo niet rebelse, richtingen in de discussie over rol en betekenis van architectuur in te slaan vanuit de architectuur én de maatschappelijke realiteit. Bovendien weet hij zijn ideeën manifest te maken door baanbrekende experimenten in het bouwproces”, aldus Geert Dales, voorzitter van de jury.

In Adri Duivesteijn ziet de jury iemand die zich onmiskenbaar persoonlijk onderscheidt door de wijze waarop hij, in de weerbarstige complexiteit waarin architectuur ontstaat, discussie op gang brengt. Daarbij geeft hij telkens blijk van nieuwe inzichten die voortkomen uit een hoge mate van speculatief denken en zet hij aan tot de nodige creativiteit. Met de toekenning van de Rotterdam-Maaskantprijs aan Adri Duivesteijn wil de jury een signaal geven aan iedereen die zich bezig-houdt met de kwaliteit van architectuur en openbare ruimte; met aan name bestuurders. Wanneer goede architectuur het resultaat is van goed opdrachtgeverschap, zijn vasthoudende, onconventionele bestuurders als Duivesteijn onontbeerlijk.

Adri Duivesteijn beziet architectuur en stedenbouw consequent als een culturele opgave, vanuit een breed perspectief binnen de maatschappelijke context. Kenmerkend zijn de lange lijnen die hij trekt vanuit de Nederlandse volkshuisvestingsgeschiedenis sinds eind jaren '70, waarbij de emancipatie van burgers een belangrijke rol speelt. Daarbij komt zijn inhoudelijke visie op de ordening van stad en land altijd vóór de politiek.

De jury vindt de visie van Adri Duivesteijn op het samenspel van alle partners bijzonder intrigerend. Deze visie heeft hij weten te vertalen in het genereren van talloze fora waarop de discussie over architectuur plaatsvindt, met name het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam. De jury is getroffen door de sterke inzet waarmee Duivesteijn consequent discussie voert met zowel architecten als historici, politici, beleidsmakers, bestuurders en marktpartijen. Vanuit een persoonlijke motivatie ontbreekt daarbij het zoeken naar aansluiting tussen architectuur en bewoners nooit. Hij slaagt er telkens in een weg te vinden in het eeuwige dilemma van architectuur tussen enerzijds brede publieke betrokkenheid en anderzijds de vakmatige inbreng van architecten. Het consequent betrekken van mensen voor wie wordt gebouwd, zonder te vervallen in populisme door hen het architectenpotlood in handen te geven, vindt de jury een bijzondere kwaliteit in het denken en handelen van Adri Duivesteijn.

Sinds de jaren ’70 was Adri Duivesteijn achtereenvolgens actievoerder in de Haagse Schilderswijk, gemeenteraadslid en wethouder van Den Haag, initiatiefnemer van vele architectuurplatforms in Nederland, eerste directeur van het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam en lid van de Tweede Kamer. Momenteel is hij wethouder van Almere.

De stichting Rotterdam-Maaskant is in 1976 opgericht door de naamgever, de Rotterdamse architect Huig Maaskant (1907-1977). De jury van de Rotterdam-Maaskantprijs 2008 bestond uit Geert Dales (voorzitter college van bestuur Hogeschool InHolland), Bregtje van der Haak (documentairemaakster VPRO), Erik de Jong (voorzitter groep landschapsarchitectuur, geschiedenis en theorie Universiteit van Wageningen), Liesbeth van der Pol (architect/directeur DOK architecten en winnaar van de Jonge Maaskantprijs 1993) en Rudy Stroink (directeur TCN Property Projects).

Adri Duivesteijn zal de prijs op vrijdag 17 oktober ontvangen uit handen van Ivo Opstelten, die vanuit zijn functie als burgemeester van Rotterdam als voorzitter van de Stichting Rotterdam-Maaskant optreedt.

De ' grote' Rotterdam-Maaskantprijs wordt sinds 1978 om het jaar uitgereikt. Eerdere winnaars waren:

1978 – het bestuur van de Stichting Wonen TA/BK

1980 – de leden van de Aktiegroep Het Oude Westen

1982 – publicist/hoogleraar/architect Aldo van Eyck

1984 – architect/hoogleraar Ed Taverne met het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit Groningen

1986 – publicist/architect Rem Koolhaas

1988 – publicist/hoogleraar Geert Bekaert

1990 – dir.generaal Gerrit Blom van Rijkswaterstaat, voor het communicatieproces rond de Deltawerken

1992 – Ypke Gietema, wethouder Ruimtelijke Ordening van Groningen

1994 – Riek Bakker, directeur Stedenbouw + Volkshuisvesting Rotterdam

1996 – geen prijswinnaar (voordracht: Rotterdamse haven)

1998 – het bestuur van STYLOS Delfts bouwkundig studenten genootschap

2000 – Maarten Kloos, directeur ARCAM Amsterdam

2002 – landschapsarchitect Dirk Sijmons

2004 – geen prijswinnaar (voordracht: rijksbouwmeesterschap)

2006 – publicist/hoogleraar/architect Carel Weeber.