Nieuws

Drie nieuwe Rijksadviseurs benoemd

Met de benoeming van drie rijksadviseurs met ingang van 15 augustus 2008 is het nieuwe College van Rijksadviseurs compleet. Ton Venhoeven is benoemd tot Rijksadviseur voor de Infrastructuur. Hij volgt daarmee Jan Brouwer op. Yttje Feddes is benoemd tot Rijksadviseur voor het Landschap en volgt daarmee Dirk Sijmons op. Wim Eggenkamp is de nieuwe Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed en volgt Fons Asselbergs op. De benoeming van Liesbeth van der Pol als nieuwe Rijksbouwmeester werd vorige maand al bekend gemaakt. College van Rijksadviseurs (CRA)De taak van het College bestaat uit het aansturen en stimuleren van ontwerpend onderzoek en ontwerp, de borging van kwaliteit en het verbeteren van het opdrachtgeverschap van de Rijksoverheid. Het College adviseert over diverse ruimtelijke inrichtingsvraagstukken, zoals het Routeontwerp, plaatsing van windturbines, toekomst van de Rijksbufferzones, Almere Pampus, binnenstedelijk bouwen, hoogbouw in Nederland en over leegstand en herbestemming (‘de oude kaart van Nederland’). Rijksadviseur voor de InfrastructuurTon Venhoeven (54) studeerde als architect cum laude af aan de Technische Universiteit Delft. Sinds 1995 werkt hij als zelfstandig architect en in 1998 richtte hij zijn eigen bureau VenhoevenCS Architekten op in Amsterdam. Op 1 mei 2005 is Ton Venhoeven benoemd tot hoogleraar Architectural History and Theory aan de Technische Universiteit Eindhoven.Als ontwerper is Ton Venhoeven geïnteresseerd in de verschillende schaalgebieden van het bouwen. Diverse infrastructuurprojecten staan op zijn naam: de Jan Schaefferbrug in Amsterdam, ontwerp tunnel en bruggen Houthavens Amsterdam, de langzaamverkeersbrug in Hoorn. Daarnaast heeft hij meegewerkt aan het onderzoek naar de integratie van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Ook heeft hij zich beziggehouden met de Routevisie A4 en speciaal met het deel Midden Delfland. Rijksadviseur voor het LandschapYttje Feddes (54) studeerde in 1980 af als landschapsarchitect aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Achtereenvolgens werkte zij als landschapsarchitect bij stedenbouwkundig bureau Zandvoort, het Staatsbosbeheer, Ingenieursbureau Amsterdam en H+N+S landschapsarchitecten. In 2006 richtte zij samen met Berdie Olthof het bureau Feddes/Olthof landschapsarchitecten op. Daarnaast is zij gast-docent aan de Academie van Bouwkunst en lid van de Commissie voor de Milieu-effectrapportage en van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling.Yttje Feddes was mede-ontwerper van het eilandenrijk IJburg in het IJmeer. Met haar ontwerpen voor rivierdijkversterking en kustverdediging vernieuwde ze de relatie tussen waterbouwkunde en landschapsontwerp. Zij maakte een plan voor de ontwikkeling van de Stelling van Amsterdam tot landschappelijke ring en inrichtingsplannen voor verschillende parken, bossen en natuurgebieden. Van recente datum zijn haar inrichtingsschetsen voor het toekomstig landschap van de Randstad, in het kader van de Ontwikkelingsbeelden Randstad 2040. Yttje Feddes zal haar functie als Rijksadviseur part-time vervullen en blijft verbonden aan haar bureau. Rijksadviseur voor het Cultureel erfgoed Wim Eggenkamp (62) studeerde in 1970 af aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Hij was werkzaam bij meerdere gemeenten en heeft diverse functies op het terrein van monumentenzorg uitgeoefend. Zo was hij van 1991 tot medio 2007 directeur van Stadsherstel Amsterdam NV, de grootste restaurerende instelling van Nederland. Op het ogenblik is hij voorzitter van het Jaar van het Religieus Erfgoed. Daarnaast is hij op verzoek van de toenmalige staatssecretaris van OCW voorzitter van de stuurgroep Zonnestraal te Hilversum en is hij bestuurlijk betrokken bij de restauratie van de Pieterskerk in Leiden en de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem. Verder is hij onder meer lid van het Platform Monumenten van de stichting Erfgoed Nederland en voorzitter van de Leidse Monumentencommissie.