Nieuws

BNA stapt naar NMA

In oktober 2008 heeft de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) onderzocht in hoeverre de architectenbranche belemmeringen ervaart bij het verwerven van opdrachten die via een Europese aanbestedingsprocedure in de markt worden gezet. De BNA heeft hiervoor een enquête uitgezet onder zijn leden. Bijna 80% van deze architectenbureaus ziet vaak of altijd af van inschrijving op een Europese aanbesteding, juist vanwege de zware eisen die gesteld worden.

De enquête toont aan dat de huidige eisen mededingingsbeperkend uitwerken, en daarom heeft de BNA het rapport aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voorgelegd, met het verzoek de markt nader in kaart te brengen. De BNA heeft de resultaten van de enquête ook aan het ministerie van Economische Zaken gestuurd.

Uit de enquête blijkt dat 79,4% van de architectenbureaus altijd of vaak afziet van inschrijving op een Europese aanbestedingsprocedure vanwege de eisen die gesteld worden. 88,6% van de architectenbureaus is van oordeel dat zij de opdrachten die Europees worden aanbesteed, daadwerkelijk kunnen uitvoeren. 91,3% van de architectenbureaus zou deze opdrachten ook willen uitvoeren.

De omzeteisen en de ervaringseisen worden als het meest belemmerend ervaren. 71% van de architectenbureaus zegt dat de gestelde ervaringseisen een belemmering zijn om in te schrijven. 64% ervaart omzeteisen als een belemmering deel te nemen aan een Europese aanbestedingsprocedure.

De architectenbureaus is gevraagd in hoeverre zij ervaring noodzakelijk vinden voor het kunnen uitvoeren van een opdracht in bijvoorbeeld de onderwijssector of opdrachten van gemeenten. Een ruime meerderheid van de architectenbureaus is van oordeel dat ervaring niet noodzakelijk is om zulke opdrachten te kunnen uitvoeren.