Nieuws

Kerend Tij wint Eo Wijers-prijsvraag

De vakjury van de Eo Wijers-prijsvraagronde 2008 heeft vrijdag 23 januari prijzen toegekend aan een nieuwe visie op de Deltapoort, het gebied tussen Rotterdam en Dordrecht. Het winnende team is Kerend Tij, een samenwerkingsverband van ontwerpers DHV, Enno Zuidema Stedebouw en Espresse Publishing met medewerking van Roel Bakker (BGSV bureau voor stedebouw) en Paul van Oort (Van Oort Culturele Zaken).

De winnaar stelt voor dat de Drechtsteden zich ontwikkelen tot een stedelijk gebied met het profiel van een waterstad, met interessante woon- en werkmilieus: veilig achter de dijk, hoogwaterbestendig verhoogd en waterrijk als de Biesbosch. Op het Eiland van Dordrecht wordt een nieuwe Deltadijk aangelegd, gecombineerd met het tracé van de N3, die in combinatie met de Merwede- en Drechtkering de primaire waterveiligheid biedt. De N3 wordt deels in het talud van de dijk opgenomen. Daarmee wordt het stedelijk gebied ontlast. De hoofdassen van weg en rail in de corridor Rotterdam-Breda-Antwerpen worden gebundeld. Het spoor wordt in een tunnel onder de Oude Maas gelegd en daarin komt het nieuwe NS-station Drechtsteden.

De gedeelde tweede prijs is voor Overhoekse Waard (Lola landscape architects, BVR en WSA Procesarchitectuur en management stedelijke ontwikkeling) en Blauw Bloed (KuiperCompagnons). Blauw Bloed stelt voor gebruik te maken van nieuwe ’CO2- dijken’ en infrastructuur om een nieuwe ordening te creëren van functies op land en bij het water. Het ontwerp van Overhoekse Waard concentreert zich op een nieuw metropolitaan park op het eiland van IJsselmonde, dat voor nieuwe samenhang moet zorgen tussen de vier gemeenten op het eiland.  De oriëntatie op het water kan worden versterkt door niet-havengerelateerde bedrijven te verplaatsen naar de dijken in het metropolitane park.

De prijsvraagronde 2008 ging ook over de Vechtstreek. Van de inzendingen zijn er twee ontwerpen waarmee de streekjury verder wil. Ook volgens de vakjury geven deze inzendingen het meest perspectief voor de ontwikkeling van de Vechtstreek tot het ‘buiten van de Randstad’. Daarom heeft de Eo Wijers-stichting besloten een vervolgatelier te organiseren. Hiervoor worden de meestbelovende inzendingen uitgenodigd. Dit betreft de inzendingen van Vlechtwerk (vechtcode) (onder leiding van Adviesbureau Haver Droeze) en van Vlechtwerk(2) onder leiding van Delta Vorm Groep. Het atelier zal onder leiding staan van ir. Yttje Feddes, Rijksadviseur van het Landschap. Door het leggen van de verbinding tussen de bureaus en de partijen in de Vechtstreek ontstaat een gezamenlijke focus op de opgaven in het gebied. Gedeputeerde Bart Krol (Utrecht) roemde de cocktail van de betrokken streekjury en de creativiteit van de bureaus.

Wat betreft de Deltapoort heeft de vakjury hoge verwachtingen van de combinatie van prijswinnende inzendingen. De vakjury stond onder leiding van de vorige Rijksadviseur voor het Landschap, ir. Dirk Sijmons. Onder de prijswinnaars voor Deltapoort is een prijzengeld van € 38.500 verdeeld. Wethouder Spigt van Dordrecht zei dat de Stuurgroep Deltapoort met de voorzitters van de vakjury en de streekjury gaat bespreken hoe een vervolg aan de ideeënstroom kan worden gegeven. Hij toonde zich vooral geïnteresseerd in het idee van een ‘metropolitaan landschap dat een verbinding moet gaan vormen tussen al de deelgebieden.’ Dit kan volgens Spigt helpen om het gebied zo aantrekkelijk te maken dat de dreigende leegloop en krimp van de bevolking een halt wordt toegeroepen.

De inzendingen zijn beoordeeld in een samenwerking tussen de vakjury en streekjury’s voor Deltapoort en Vechtstreek. De streekjury Vechtstreek stond onder voorzitterschap van de heer P. Rombouts (voorheen gedeputeerde van Utrecht en waarnemend burgemeester van Loenen). De streekjury Deltapoort werd geleid door mw. J. Hermans-Vloedbeld (burgemeester van Ridderkerk).

De vakjury bestond naast voorzitter Dirk Sijmons uit:

Albert van Hattum – associé Boer en Croon

Kees Lever – directeur Regionale Zaken ministerie LNV

Henk Ovink – directeur Nationale Ruimtelijke Ordening bij VROM

Renske Peters – directeur Water ministerie VenW

Paul Rüpp – gedeputeerde Noord-Brabant

Geert Teisman – hoogleraar bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam en bestuurslid Habiforum

Ada Wildekamp – zelfstandig adviseur, oud-bestuurder in Noord-Holland