Nieuws

Campagne Onderzoekslab tweede helft augustus van start

Om ontwerptalent niet verloren te laten gaan, nemen het College van Rijksadviseurs, de ministeries van VROM en WWI (Wonen, Wijken en Integratie), de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Utrecht, Neprom, Bond van Nederlandse Architecten, Aedes, Stimuleringsfonds voor Architectuur, TU Eindhoven en TU Delft een aantal initiatieven. Een daarvan is het instellen van een tijdelijk Onderzoekslab, waar werkeloos geworden ontwerpers gedurende drie maanden, twee dagen per week onderzoek verrichten.

foto Suburbanslice

Voor menig ontwerper (m/v) slaat de economische crisis hard toe: de meeste tijdelijke contracten worden niet verlengd, en ook mensen met een vast contract hebben geen enkele zekerheid dat ze hun baan over een maand nog hebben. Vooral jonge ontwerpers – mensen met een kort arbeidsverleden die nog niet hoog in de bureau hiërarchie zijn opgeklommen – worden het hardst getroffen. Zij zijn 'vervangbaar' én het goedkoopst om te ontslaan. Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol vertelde in interviews te vrezen voor het opnieuw ontstaan van een 'verloren generatie', daarmee refererend aan de hoge werkenloosheid onder architecten begin jaren tachtig van de overige eeuw, ook ten gevolge van een economische crisis. (Of die generatie werkelijk verloren is gegaan, is een vraag die ooit nog een beantwoord moet worden.)

Terug naar het heden. Om ontwerptalent niet verloren te laten gaan, nemen het College van Rijksadviseurs, de ministeries van VROM en WWI (Wonen, Wijken en Integratie), de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Utrecht, Neprom, Bond van Nederlandse Architecten, Aedes, Stimuleringsfonds voor Architectuur, TU Eindhoven en TU Delft een aantal initiatieven. Een daarvan is het instellen van een tijdelijk Onderzoekslab. Met het lab wil men er voor zorgen dat een deel van de werkloze ontwerpers actief betrokken blijft bij de vakuitoefening. Zo’n tweehonderd ontwerpers kunnen vooronderzoek gaan verrichten naar ruimtelijke opgaven. Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt nu overleg gevoerd om dit met behoud van uitkering te kunnen doen. Ruimtelijke vraagstukken die in het Onderzoekslab nader verkend worden zijn onder meer: herbestemming, krimp, binnenstedelijk bouwen, infrastructuur en grotere gebiedsontwikkeling, water en duurzaamheid. De opgaven worden gezamenlijk geformuleerd door de partners.
In alle persuitingen wordt nadrukkelijk gemeld dat het hier niet gaat om een werkgelegenheidsproject, maar om het behouden van getalenteerde ontwerpers voor het vak. Gelijktijdig wil de beroepsgroep voorbereid zijn voor het moment dat de economie weer aantrekt opdat met nieuw elan en nieuwe inzichten gewerkt kan worden aan de inrichting van Nederland.

Het Onderzoekslab staat in eerste instantie open voor werkeloos geworden ontwerpers met weinig werkervaring, die al dan niet in de deeltijd-ww-regeling zitten. Afhankelijk van de duur en aard van de economische crisis zal het lab mogelijk ook voor ontwerpers met meer werkervaring worden opengesteld. Het Onderzoekslab is nadrukkelijk niet alleen voor architecten, ook werkelozen stedenbouwers en landschapsarchitecten kunnen deelnemen. Aan de precieze invulling van dit initiatief wordt op dit moment gewerkt. Gedacht wordt aan het organiseren van verschillende labs-op-locatie, waar deelnemers gemiddeld twee dagen per week gedurende zo’n drie maanden vooronderzoek kunnen verrichten.

Eind augustus wordt via een campagne in de landelijke dagbladen bekend gemaakt voor welke onderzoeksopdrachten men zich kan inschrijven, de locaties waar het onderzoek plaats vindt, wat hij/zij moet doen om in aanmerking te komen voor een tijdelijke onderzoeksplaats, en aan welke criteria voldaan dient te worden.

Met het Onderzoekslab zijn gelijktijdig twee andere initiatieven gelanceerd. Zo zal de Neprom, Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen, ontwikkelcompetities in vijf verschillende steden gaan organiseren. Terwijl de vereniging van woningcorporaties, Aedes, samen met enkele corporaties projecten starten met betrekking tot conceptontwikkeling voor het nieuwe wonen in wijken. Partijen die actief zijn in de ruimtelijke sector en als partner willen participeren in een van de initiatieven worden nadrukkelijk uitgenodigd om contact op te nemen met Atelier Rijksbouwmeester.