Nieuws

OMA’s voorontwerp Stadskantoor Rotterdam

In 2009 selecteerde de gemeente Rotterdam architectenbureau OMA voor het ontwerp van het Nieuwe Stadskantoor. Het schetsontwerp is nu uitgewerkt tot een voorontwerp (fijne plaatjes).

Na de architectenselectie zijn aan het team van OMA in 2010 de overige adviseurs geselecteerd waarmee het ontwerpteam compleet werd gemaakt. Dit ontwerpteam werkte in opdracht van de gemeente het schetsontwerp uit naar een gebruikersgericht ontwerp waarin alle programmaonderdelen van het gebouw zijn beschreven. Het uitgangspunt hierbij was de functionaliteit voor de eindgebruikers en het realiseren van de gestelde ambities. Daarom werkte het ontwerpteam nauw samen met eindgebruikers, zoals Publiekszaken voor de Stadswinkel. Ook werden diverse experts betrokken, onder andere op gebied van woningaanbod.

Het nieuwe Stadskantoor biedt straks plaats aan kantoren van de gemeente Rotterdam, de grootste Stadswinkel van Rotterdam, een passage en een ondergrondse parkeergarage. Ook komen er woningen, winkels en horeca. Dit programma is in 2009 door de toenmalige gemeenteraad vastgesteld. Wel kiest de gemeente in vergelijking met het toenmalige programma nu voor een mix van woningen voor zowel starters (de helft van de 92 woningen) als voor midden en hogere inkomens. Hiermee wil de gemeente optimaal aansluiten bij de huidige behoefte op de woonmarkt en bijdragen aan de collegedoelstelling om midden en hogere inkomens aan de stad te binden.

Het Schetsontwerp van architectenbureau OMA is in opdracht van de gemeente Rotterdam uitgewerkt in een Voorontwerp. Naar aanleiding hiervan legt het College van B&W een advies voor aan de gemeenteraad met het investeringskrediet voor de herontwikkeling van het Stadskantoor. Na het besluit van de raad selecteert de gemeente een marktpartij die op basis van dit Voorontwerp de ontwikkeling van het Stadskantoor verder zal uitwerken en realiseren. De planning is dat de marktpartij in het najaar van 2011 start met de uitwerking van het ontwerp. Na de zomer van 2012 wordt gestart met de bouw van het nieuwe Stadskantoor. Eind 2014 zal de bouw zijn afgerond en wordt in 2015 wordt het gebouw in gebruik genomen.