Nieuws

Archiprix 2011 genomineerd: Brick Lane, street of dreams and opportunities

Ellen de Boer bedacht een ontwikkelingsstrategie voor de intensivering van stedelijk gebied in Brick Lane (Londen) die wordt verbeeld aan de hand van drie locaties.

Door haar intens stedelijk karakter vormt Brick Lane de onmisbare schakel tussen de City, het financieel-economische centrum van Londen en het zeer dichtbevolkte woongebied ten oosten daarvan. Mijn ontwikkelingsstrategie is gebaseerd op de huidige ruimtelijke en programmatische logica van kleinschalige functiemenging. Op grond daarvan is een ideaaltypisch Brick Lane bouwblok ontwikkeld dat dient als ontwerphandvat. Voor drie uiteenlopende locaties is vervolgens een beeld geschetst van de mogelijkheden voor ontwikkeling. Zonder te hoeven slopen, bieden braakliggende kavels, parkeerterreinen en openbare ‘restruimte’ plaats aan functies die horen bij de buurt. Door samenwerking tussen de eigenaar (in sommige gevallen de overheid) en verschillende veelal kleine lokale partijen, kan deze ontwikkeling in gang worden gezet.

Het huidige beleid is gericht op verdichting en krijgt gestalte door uitbreiding van de City op een aantal grootschalige ontwikkelingslocaties. De waardevolle maar kwetsbare buurt rondom Brick Lane wordt in die planvorming over het hoofd gezien. De cultuurhistorische rijkdom, sociaaleconomische problemen en de mogelijkheden die de aanwezige kleinschalige bedrijvigheid biedt, krijgt in de ontwikkeling geen rol toebedeeld. De druk op de grondprijzen is torenhoog en de levendigheid van de buurt dreigt te worden beperkt tot kantooruren. Protesten van bewoners en betrokkenen tegen de huidige planvorming én de financieel-economische crisis bieden echter ruimte aan mijn alternatieve ontwikkelingsvisie. Deze alternatieve strategie pleit voor intensivering van de waardevolle buurt door gebruik te maken van een groot aantal kleinschalige ontwikkelingslocaties. De mogelijkheden die bestaande kwaliteiten en omstandigheden op dit moment bieden, worden ingezet om de buurt te verdichten en tegelijkertijd te versterken.

naam
Ellen de Boer
e-mail
website

opleiding / studierichting
Academie van Bouwkunst Rotterdam / stedenbouw

mentoren
Jaakko van 't Spijker, Hiroki Matsuura, Joost Beunderman, Chris van Langen

wanneer begonnen met afstuderen
september 2008

wanneer klaar
september 2009

favoriete ontwerper

favoriete project

wat doe je nu
Stedenbouwkundige gemeente Den Haag