Nieuws

Archiprix 2011 genomineerd: Het Dijkplateau, het Deltalandschap als schakel tussen stad en rivier

Wolbert van Dijk ontwierp een primaire waterkering als een Dijkplateau waardoor een veelzijdig stedelijk Deltalandschap op de rechter Maasoever tussen Rotterdam en Hoek van Holland kan ontstaan.

Een open Zuidwestelijke Hollandse Delta met een blijvende waterverbinding van de Nieuwe Waterweg met de Noordzee heeft tot gevolg dat de bestaande waterkeringen opgehoogd moeten worden om de veiligheid te waarborgen. Mijn ontwerp komt voort uit de strategie om de Delta-investeringen voor de versterking van de dijken te koppelen aan het opheffen van de ruimtelijke knelpunten in de regio. De investeringen bieden de regio een kans om zowel bestaande barrières in de steden op te heffen, als interessante waterfronten te ontwikkelen. In dit onderzoek wordt de primaire waterkering niet meer gezien als een autonoom civieltechnisch onderwerp, maar als uitgangspunt genomen voor de toekomstige stedenbouwkundige opgaven van watersteden. Het koppelen van stedenbouw, landschapsarchitectuur en veiligheid laat op de rechter Maasoever een Deltalandschap ontstaan met nieuwe leefomgevingen die de schakel vormen tussen de steden en de rivier.
Om dit te bereiken wordt het enkel ophogen van de bestaande primaire dijk losgelaten. Het credo wordt ´Van monotone dijk, naar het Dijkplateau als grondplan voor een gevarieerd Deltalandschap’. Dit landschap fungeert als brede, veilige Deltadijk. Het schakelt de stad aan de rivier door in te zetten op goede ruimtelijke verbindingen en deze te koppelen aan doorlopende routes langs de rivier, op de rivier en naar de rivier.

Het Dijkplateau bestaat uit verschillende niveaus, ook wel treden genoemd. Door deze differentatie ontstaat variatie in landschapstypen en inrichtingsmogelijkheden. Sommige treden worden verlaagd om zo meer ruimte te krijgen voor de rivieren in tijden van hoge waterstanden. Om de veiligheid te waarborgen verbindt een doorgaande hoogtelijn van 6.20  + NAP met variabele breedte de reeks van treden met elkaar tot één landschap. De treden binnen het Dijkplateau worden afgestemd op de Rijnmondse geomorfologie van de bodem. Het genetisch materiaal van de bodem laat van oudsher een verscheidenheid aan hoogteverschillen zien, oplopend van 2,80  tot aan 3.60 meter +NAP. Deze hoogtes zijn ontstaan door natuurlijke sedimentatie van de rivier. Door mechanische ophoging van de havengebieden en de primaire waterkering tot 5.40 meter +NAP zijn meerdere treden van verschillende hoogte ontstaan. Met het verbreden en daarmee ook versterken van de waterkeringen worden het genetische materiaal en de mechanische ophogingen opnieuw gedefinieerd en met elkaar gekoppeld tot een brede veilige Deltadijk.

De hoogteverschillen van de treden resulteren in een openbare ruimte bestaande uit bossen, uiterwaarden, parken, stenige kades en flauwe oevers. Aan dit landschappelijke raamwerk worden nieuwe stedelijke milieus toegevoegd met een veelheid aan bebouwingstypes, dichtheden en programma’s, gerelateerd aan de rivier én de stad. De gebieden worden onderling verbonden door routes op verschillende schaalniveaus zoals lokale en regionale wandel- en ?etsroutes. Autorijden over het Dijkplateau wordt een attractie, panorama's over het rivierwater, de oevers, de steden en de nieuwe woonomgevingen wisselen elkaar af. De oude veenstromen en vaarten binnen het plateau vormen een waternetwerk dat de steden met de Maas verbindt. Op essentiële kruispunten bevinden zich sluizen, bruggen en jachthavens. Deze locaties spelen een hoofdrol binnen het Dijkplateau en vormen de spil van het recreatienetwerk.

naam
Wolbert van Dijk
e-mail
website

opleiding / studierichting
Academie van Bouwkunst Rotterdam / stedenbouw

mentoren
Han Meyer, Han van den Born, Dennis Moet, Jeroen de Willigen

wanneer begonnen met afstuderen
april 2009

wanneer klaar
april 2010

favoriete ontwerpers
Eugène Atget,  Burle Marx, Michael van Gessel, Pieter Verhagen en Bruno Taut

favoriete projecten
Barcelona (Barceloneta / Olympic Urban strategy), Onkel Toms Hütte  Berlin, Villa d’Este Tivoli, ‘De Steile Tuin’ Sonsbeek Arnhem

wat doe je nu
Werkzaam bij Palmbout Urban Landscapes