Nieuws

Archiprix 2012 genomineerd: Integrating the informal

Hanne van den Berg ontwierp een integrale strategie voor de verbetering van informele nederzettingen, toegepast op het 7500 inwoners tellende Barrio Independencia bij Buenos Aires.

Volgens schattingen van de Verenigde Naties woont momenteel bijna een miljard mensen over de hele wereld in informele nederzettingen (UNDESA, 2010). Dat is een zevende van de totale wereldbevolking. Echter, zoals beschreven wordt in het rapport over de Millenniumdoelen van de VN (2010, p62) “[zijn] deverbeteringen van sloppenwijken […] weliswaar aanzienlijk, maar houden ze geen gelijke tred met het groeiende aantal arme stadsbewoners”.
Dit afstudeerproject biedt daarom een integrale strategie voor de verbetering van informele nederzettingen, waarvoor een breed kader aan interventies is overwogen die zijn gericht op de integratie van informele nederzettingen in de formele stad,het terugdringen van de milieurisico’s en milieukwetsbaarheid en deelname van lokale belanghebbenden aan grootschaliger stedelijke processen.

Het project is gericht op Barrio Independencia, een informele nederzetting met ongeveer 7500 inwoners,gelegen in het rivierbassin van de Rio Reconquista in Gran Buenos Aires,het grootstedelijk gebied van Buenos Aires. In Gran Buenos Aires woont naar schatting 10 tot 15% van de totale bevolking in zogenaamde villas miserias, informele nederzettingen. Deze worden gekenmerkt door een hoge bevolkingsdichtheid, beperkte toegang tot water en sanitaire voorzieningen en weinig duurzame huisvesting. Ze bevinden zich voornamelijk in marginale gebieden aan de rand van de stad, zoals in overstromingsgebieden en bij stortplaatsen. Daarnaast zijn ze vaak sociaal en ruimtelijk afgesneden van de formele stad en worden ze in het algemeen niet betrokken in de besluitvorming over de stad.

Barrio Independencia heeft met name te kampen met regelmatige overstromingen, zwaar vervuild water, gebrek aan openbare ruimte,beperkte toegang tot werkgelegenheid en sociale voorzieningen, en uitsluiting van de besluitvorming. Dit afstudeerproject stelt een tweeledige verbeterstrategie voor: een participatief planningskader dat de deelname van lokale belanghebbenden aan het besluitvormingsproces mogelijk maakt, plus een serie fysieke interventies op verschillende niveaus. Het voorstel wordt aangeboden als alternatief voor een bestaand plan van de provinciale overheid van Buenos Aires voor het opknappen van het rivierbassin waarin lokale belanghebbenden, en met name informele bewoners, niet voldoende in acht genomen worden.

De fysieke interventies volgen de stappen van het participatieve planningskader en variëren van een regionale strategie voor het rivierbassin tot een lokaal ontwerp voor de nederzetting zelf. De regionale strategie omvat elementen als een netwerk van publieke ruimten,grootschalige overstromingsmaatregelen en stadsontwikkeling. Het lokale ontwerp voor Barrio Independencia introduceert lokale overstromingsmaatregelen, ontwikkelt mogelijkheden voor stedelijke landbouw en stelt een nieuw plein met sociale voorzieningen voor op de plek waar de informele en de formele omgeving elkaar raken.
In de met elkaar geïntegreerde onderdelen van het afstudeerproject blijft de nadruk liggen op het beperken van de kwetsbaarheid van de bewoners van de informele nederzettingen de integratie van deze omgeving met de formele stad.

naam
Hanne van den Berg
e-mail

opleiding / studierichting
TU Delft  / stedenbouw

mentoren
Diego Sepulveda, Henco Bekkering
 
wanneer begonnen met afstuderen
september 2010

wanneer klaar
juni 2011

favoriete ontwerpers

favoriete projecten

wat doe je nu
Ik werk als stedenbouwkundig onderzoeker en adviseur bij Deltares, een kennisinstituut op het gebied van water en deltagebieden.