Nieuws

Branimir Medić (Architekten Cie) wint tender Turijn

Met een internationaal team van professionals op het gebied van strategische gebiedsontwikke-ling en investment management is de Architekten Cie. verkozen om het binnenstedelijk Master-plan “Variante 2000” op te stellen. De andere partners in dit project zijn: Recchi Engineering, Mesa, Avalon Real Estate, Tra, Manens-Tifs, Hines, NCTM en Systematica.

Winnend voorstel. Beeld de Architekten Cie.

De opgave omvat twee in te breiden ontwikkelingsgebieden, verbonden door een nieuwe metro. Het plangebied omvat ca. 120 ha met een zeer divers karakter. Het plan versterkt de bestaande traditionele hoofdstructuur van Turijn. Het onderscheidt zich door de ruimte die het particulieren biedt voor het realiseren van bijzondere gebouwtypologieën en programma’s.

Het programma behelst de vermenging van een park met een internationale spoor- metro- en snelweghub met grootschalige thematische voorzieningen. Tevens worden er verschillende industriële zones herontwikkeld en moet de metroroute stedenbouwkundig worden aangeheeld. Er is ruimte voor ca. 800.000 m2 gebouwoppervlak te bouwen volgens de internationale duurzaamheidsmethodiek.

De visie koppelt de ruimtelijke planning aan de financiële planning, de methode van programmavorming, de afstemming met de overheden en aan innovatieve gebruik- en exploitatievormen. Waar de vastgoed- en ontwikkelingsmarkten zijn vastgelopen is ingezet op een bottom-up benadering. Om deze reden biedt het ruimtelijke Masterplan een zorgvuldig ontworpen patch-work van deelgebieden. De beoogde gebruiker en eindbelegger zijn daarbij nadrukkelijk aan zet. Zowel voor de programmatische als de gebouwuitwerkingen.

De komende maanden stelt het team een flexibel ontwikkelingsraamwerk op. Ook start op een aantal plekken de kleinschalige uitgifte van de eerste gronden en start het openstellen van financieringsfondsen.