Nieuws

Regeling Beroepservaringperiode gepubliceerd

Vandaag, 19 december, is de Regeling Beroepservaringperiode in de Staatscourant gepubliceerd. Met ingang van 1 januari 2015 zal elke student die in Nederland afstudeert op het gebied van de architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur een tweejarige beroepservaringperiode moeten doorlopen voordat hij/zij kan worden ingeschreven in het architectenregister en de titel architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect, tuinarchitect en/of interieurarchitect mag gebruiken.

Met betrekking tot de studenten die afstuderen aan de Academies van Bouwkunde waar praktijkervaring een wezenlijk onderdeel is van het curriculum, staat in de bijlage onder het kopje 'vrijstellingen' te lezen:
"De situatie voor afgestudeerden aan een van de zes Academies van Bouwkunst is door de wetgever verbijzonderd in artikel 12d, derde lid, van de wet. […] Artikel 12d, derde lid, van de wet bepaalt dat het bureau architectenregister vrijstelling kan verlenen van de tweejarige beroepservaringperiode als het praktijkgedeelte van de opleiding van de Academie van Bouwkunst wat betreft inrichting en inhoud vergelijkbaar is aan hetgeen daaromtrent in de Regeling Beroepservaringperiode is bepaald. Of deze vrijstelling verleend zal worden, is afhankelijk van de vraag of het praktijkgedeelte van de Academies aan de regeling voldoet. Omdat de wettelijke grondslag voor de onderhavige regeling is gelegen in artikel 12e, tweede lid, van de wet en het blijkbaar de intentie van de wetgever is geweest om de verlening van vrijstelling aan de Academies van Bouwkunst en de voorwaarden waaronder die vrijstelling wordt verleend in de wet zelf te regelen, is in de regeling niet vastgelegd op welke wijze het bureau architectenregister zal omgaan met zijn bevoegdheid deze vrijstelling te verlenen. Hiervoor zal in overleg met alle betrokken partijen beleid worden ontwikkeld en gepubliceerd." 
Kijkend naar de lijst met eindtermen en ervaringsaspecten waaraan men moet voldoen voordat de ontwerper zich kan inschrijven in het architectenregister, en de eisen die de Academies stellen aan de werkervaring van hun studenten, lijkt dit een slechts een formaliteit.