Nieuws

West 8 wint Guangzhou Huadi Fangchun Duurzame Master Plan ontwerpwedstrijd

Guangzhou Huadi Fanchun (Bloemenstad) ligt in het zuiden van China en beslaat een voormalig deltagebied met een traditie van tuinbouw. De snelle uitbreiding van de tuinbouwindustrie heeft ertoe geleid dat de ruimte steeds meer versnipperd is geraakt, waarbij natuur en ecosystemen teruggedrongen zijn en zwaar vervuild. Dit noopte het bestuur van Guangzhou ertoe op zoek te gaan naar een duurzame oplossing voor dit hedendaagse probleem in versneld verstedelijkt China. Het lokale bestuur van Guangzhou schreef vorig jaar een twee fase ontwerpwedstrijd uit. De winnende inzending van West 8 biedt de stad een Masterplan met een dergelijke duurzame visie.

Het totale oppervlak van het plangebied beslaat 2.050 ha. (20,5 km2) waarbinnen meer dan 450 ha. bestaat uit drassige natuur. Het voorstel van West 8 bestaat uit nieuwe leef- en industriegebieden met een ecologisch watersysteem, drassige natuur, duidelijke scheiding van grondgebruik, stedelijke planning met aandacht voor cultureel erfgoed en een ontwerp van een masterplan voor een internationale Bloemenexpo die dient als centraal aantrekkingspunt en economische aanjager voor de gehele ontwikkeling.

De basis voor de visie van West 8 is gestoeld op het introduceren van een ecologisch waternetwerk. De toepassing hiervan bestaat onder andere uit het op grote schaal herverdelen van grondgebruik. Het systeem bestaat uit de hoofdwaterzuivering die op verschillende locaties wordt ingepast, een primair water verzamelingsysteem, secundaire waterverbindingen die met sluizen worden gereguleerd en een tertiair systeem bestaande uit een fijnmazig netwerk van sloten en kanalen waarvan het grid correspondeert met de historische as van de steden Guangzhou en Fushan: de Canton as. Het systeem zorgt ervoor dat er hoogwaardig grondgebruik voor tuinbouwindustrie vrijkomt, waarbij de logistiek aanzienlijk verbeterd wordt en de uitstoot van CO2 tot een minimum beperkt blijft. Bovendien zorgt deze strategie ervoor dat er een robuuste structuur voor gezondere stedelijke ontwikkeling wordt neergelegd.

West 8 stelt een helder zoneringschema voor met eenduidig grondgebruik waarbij het onderscheid tussen tuinbouw en stedelijk gebied helder en afgebakend is. Hiertoe is zorgvuldige inpassing van het nieuwe ecologische waternetwerk nodig terwijl de bestaande grootschalige infrastructuur behouden blijft, net als historische monumenten en recente woningbouw. Hoewel herverdeling van industriële ontwikkelingen en woongebieden noodzakelijk is om de verregaande versnippering tegen te gaan, zijn er heldere architectonische basisprincipes geformuleerd die zorg dragen voor de kwaliteit van het stedenbouwkundig ontwerp. Schaduw speelt daarin een belangrijke rol, daarnaast worden ‘pocket parks’ en groene binnenhoven in de stad geïntroduceerd. Het park langs de rivier wordt uitgerust met recreatieve routes voor langzaam verkeer. Een centraal park wordt gerealiseerd met behulp van het organiseren van de Internationale Bloemen Expo Guangzhou gedurende de eerste fase van planontwikkeling. Deze expo wordt ontworpen als compact evenement, om na het jaar van de expositie getransformeerd te worden tot een metropolitaan park van Guangzhou: ‘Huadi Island Central Park.’

De stedenbouwkundige opmaak van het Bloemen Expo Dorp is gebaseerd op de originele verkaveling van het voormalige boerendorp. Kanalen omsluiten en bepalen de historische structuur van het voormalige dorp en transformeren het in een dorp van watergangen. Bovendien verbinden deze waterwegen het dorp met de rest van het expositieterrein, waardoor een bezoek aan de expo per boot mogelijk is. De renovatie van het dorp bestaat uit het gedeeltelijk terugbouwen van historische gebouwen die gebruikt kunnen worden als expositieruimten en musea, om zo de traditioneel historische manier van tuinbouw en bloemenverhandeling te tonen. Restaurants, hotels en verblijfplaatsen worden hier gerealiseerd. Een deel van de modern woonblokken in de nieuwe Huadi Bloemenstad worden gereserveerd voor de hervestiging van de huidige bewoners van naburige dorpen. De woonblokken bestaan uit compacte en lange gebouwensembles met een gemiddelde hoogte van zes verdiepingen. De blokken zijn gevestigd in het oostelijk deel van het eiland in de vorm van groene stedelijke blokken met een open structuur.

Een gebied wat grenst aan het woongebied in het zuidoosten wordt bestemd voor bedrijvigheid met onderzoeksdoeleinden in de tuinbouw en in medicinale kruiden. Industriële bedrijvigheid wordt geclusterd in het zuidelijke deel van het plangebied, in twee compacte deelgebieden aan beide oevers van de rivier. Een van deze gebieden ligt op het Huadi Eiland en concentreert zich rondom de staalfabriek. Het andere gebied concentreert zich rondom de industrie in het oostelijke deel, de tabakfabriek, de rioolwaterzuiveringsinstallatie en overige functies. Beide gebieden zijn reeds goed verbonden met het logistieke netwerk van Guanzhou. De industrie die versnipperd aangetroffen kan worden in het noorden van Huadi Eiland zal hergevest worden naar deze nieuwe concentratiegebieden van industrie. Deze clustering naar functie versterkt de potentie van het gebied: bedrijven profiteren van elkaars naburigheid en delen energiebronnen, logistiek, beveiliging enz.

Het totale agrarische grondgebied zal worden herverdeeld om zo betere economische condities te creëren voor de tuinbouw en een moderniseringsslag door te voeren. Ook hier draait de herverdeling om clustering: de verschillende tuinbouwbedrijven worden geclusterd op een specifiek daarop ingericht grondgebied. Iedere boer en ondernemer krijgt een gelijkwaardig aantal m2 dat hij voorheen exploiteerde. De nieuwe kavel is uiterst efficiënt, logistiek zeer goed verbonden en uitgerust met een verbinding naar het gemeenschappelijke rioolwatersysteem.

De boerendorpen op Huadi Eiland worden geherstructureerd, maar zodanig dat de historische kernstructuur van de wijken niet wordt gewist uit het stedelijk weefsel. West 8 beziet deze typologisch organisch gevormde kernstructuur namelijk als monument van de stedenbouwkundige opmaak van Guangzhou. De door het grid gevormde uitlopen van de dorpen worden losgezongen van de oudere delen en heringedeeld.

Of en op welke wijze het masterplan zal worden uitgevoerd is afhankelijk van de autoriteiten.