Nieuws

Nieuwe cao voor architectenbureaus 2013 – 2015

Er is een nieuwe cao voor architectenbureaus die – met terugwerkende kracht – geldt van 1 maart 2013 tot 1 maart 2015. Er wordt een algemeen verbindendverklaring(avv) aangevraagd bij het ministerie van SZW, zodat de cao geldt voor alle architectenbureaus en alle werknemers.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Loon (artikel 13):
2013: geen loonstijging
2014: 1 % per 1 juli 2014
2015: 0,5 % per 1 januari 2015

Verlof (artikel 19):
2013: extra verlofdag
2014: extra verlofdag

Opzegtermijn bij ontslag (artikel 5):
De maximale opzegtermijn voor werkgever wordt korter, van 6 naar 4 maanden per 1 juni 2013 (overgangsperiode 1 maart – 1 juni met oude situatie). Geen verlengde opzegtermijn meer voor werknemers vanaf 45 jaar en ouder.

Aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en de duur gaan omhoog (artikel 5):
Maximaal vijf arbeidsovereenkomsten in vier jaar (waren vier contracten en maximaal drie jaar).

Tijdelijk bevriezen loon (artikel 7):
Betreft de algemene loonstijging, naast de al bestaande mogelijkheid van het bevriezen van individuele en collectieve periodieken, gedurende maximaal het lopende kalenderjaar. Moet per loonstijging door 4/5e deel van de medewerkers die het betreft worden goedgekeurd. Dispensatieverzoek wordt ingediend bij cao-partijen via SFA.

Persoonlijk urenbudget (p.u.b.) van 20 naar 30 uur:
Zwaarder accent op opleiding en ontwikkeling, daar moet tenminste 10 uur aan besteed worden
p.u.b. en studiekostenregeling samengevoegd in één bijlage.
Regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013, dus over het hele kalenderjaar in verband met het vermijden van administratieve rompslomp.

Ervaring opdoen voor afgestudeerden als architect, startersregeling (artikel 12):
Maximaal twee jaar kunnen (recent) afgestudeerden ervaring opdoen op een bureau als architect tegen een vergoeding van (tenminste) het minimumloon onder begeleiding van een mentor-architect, werkzaam op dat architectenbureau.

Medewerkers via detachering krijgen zelfde arbeidsvoorwaarden t.a.v. loon en salarisschaal (artikel 6):
Voor gelijke functies en werkzaamheden moet voor die werknemer een vergelijkbaar salaris en dito indeling in salarisschaal gelden. Geldt niet voor de pensioenpremies.

Medezeggenschap – bureau-intermediair:
In het kader van de volwaardige arbeidsverhouding wordt vaker overleg met en informatie aan de medezeggenschap voorgeschreven. In de praktijk betekent dat een duidelijker rol voor de bureau-intermediair. Bijvoorbeeld bij ontslagdreiging/aanvraag, bevriezing loon, startersregeling, evaluatie besteding p.u.b.

Representativiteit cao voor de sector:
In de loop van 2013 wordt een werkconferentie gehouden met cao-partijen en externe deskundigen waarin de vraag centraal staat hoe de paraplufunctie van de cao zich zou kunnen ontwikkelen in een veranderend arbeidsvoorwaardenlandschap. Zp-ers, detachering, payrolling, netwerken etc. staan nu grotendeels buiten de werking van de cao.

“Wat is er nodig en is het mogelijk om die verschillende verschijningsvormen van nut te kunnen faciliteren in een cao-achtige constructie? ” Een tussentijdse aanpassing van de cao als gevolg van die uitkomsten behoort tot de mogelijkheden.

De cao is in platte tekst als pdf te downloaden vanaf de website Stichting Fonds Architectenbureaus.