Nieuws

Architecten Achtergael + Atelier Kempe Thill winnen wedstrijd St. Truiden, België

Architecten Achtergael + Atelier Kempe Thill maakten het winnende ontwerp voor een masterplan voor Rochendaal in St. Truiden, België. Het betreft de herontwikkeling van een voormalige militaire site.

Winnend ontwerp: impressie van het valleilandschap

De ontwikkeling van het gebied biedt de kans om het gehele terrein op te nemen in een ruimere groenstructuur. Centraal staat de aanleg van een aantrekkelijk park dat het overstromingsgebied koppelt aan de huidige kasteeltuin. De locatie wordt gekenmerkt door een uniek landschap: de uitgestrekte agrarische landschappen ten westen en oosten van de locatie, de bos- en kasteelparkstructuur op het domein en de Cicindriavallei, ieder met specifiek karakter en kwaliteiten. Deze bijzondere landschapsstructuur zal worden versterkt door ze meer leesbaar te maken en aan te grijpen als structurerend principe voor de toekomstige ontwikkelingen. Door in te zetten op het landschap worden de troeven van het gebied onderlijnd wat de attractiviteit van het gebied voor diverse doelpublieken zal versterken.
 
Gezien de kwaliteiten van het huidige terrein wordt er voor geopteerd om de historische organisatie zoveel mogelijk te respecteren. Op basis van de footprint van de militaire structuur worden compacte clusters gedefinieerd: bouwen is mogelijk op de plek van de bestaande loodsen of als toevoeging naast deze volumes. Bestaande paden, wegen en grachten lijnen de clusters af. Op deze manier vormt het DNA van de militaire structuur de basis van de nieuwe ontwikkelingen waarbij het bestaande bomenbestand maximaal gerespecteerd wordt. Dit bebouwingsprincipe maakt een uiterst flexibele fasering mogelijk waarbij de loodsen geleidelijk aan kunnen worden vervangen door nieuwe gebouwen. Fragmenten van de bestaande bebouwing kunnen (tijdelijk) behouden blijven om het karakter van de site te versterken en tevens sloopkosten te sparen. Eventueel is restauratie of additie van een nieuw volume op de  bestaande gebouwen mogelijk.
 
Er wordt gestreefd naar een duurzame ontwikkeling van macro- tot microschaal: van stedenbouwkundige structuur tot de gebouwen en hun technische uitrustingen, waarbij de woon- en leefkwaliteit van de site centraal staat. Essentieel voor beide schaalniveaus is dat dit gebeurt vanaf de eerste conceptfase. Het ontwerpteam stelt voor om Rochendaal te ontwikkelen als ecologische voorbeeldwoonwijk met lage energiewoningen, passiefbouw en collectieve energievoorzieningen. Er wordt uitgegaan van de cradle-to-cradle-strategie waarbij o.a. rekening wordt gehouden met het gebruik van natuurlijke materialen, CO2-reductie tijdens de bouw, hergebruik van regenwater en het uiteindelijke recycleren van alle bouwproducten.