Nieuws

Jaarprogramma 2014 van het College van Rijksadviseurs online

Lang is gedacht dat het overdragen van taken en bevoegdheden op ruimtelijk gebied naar gemeenten en provincies de rijksagenda zou ontlasten. Niets blijkt minder waar te zijn, zo stelt het College in haar nieuwe jaarprogramma 2014. Er is een andere rijksagenda ontstaan met ruimtelijke kwesties die om een actieve rol van de rijksoverheid vragen. Te denken valt daarbij onder meer aan energietransitie, waterveiligheid, herbestemming en transformatie, en samenhang in mobiliteitsvraagstukken.

Energietransitie
Bij de energietransitie vraagt het CRA aandacht vraagt voor de ruimtelijke impact van de complexe transformatie van een olie-, gas- en kolengestookte naar een van duurzame energie voorziene samenleving. Deze transformatie heeft ingrijpende gevolgen voor een groot deel van de ruimtelijke structuur van ons land. Willen we in de toekomst onafhankelijker zijn van fossiele brandstoffen, dan moet daarvoor het gehele Nederlandse landschap worden ingezet. Het CRA wil hierover de discussie opstarten.

Herbestemmen
Een ander belangrijk thema voor het rijk de komende jaren betreft de afstoot en herbestemmen van Rijksgebouwen. Het Rijk heeft de komende periode veel minder vastgoed nodig voor haar eigen taken. Dit vraagt van het Rijk een zorgvuldige en actieve inzet om samen met andere overheden en partijen het vastgoed te herbestemmen.   

Mobiliteit
Als we Nederland bereikbaar, aantrekkelijk en concurrerend willen houden zullen we moeten zoeken naar nieuwe oplossingen voor de groeiende mobiliteit.  Auto- ov- en fietsnetwerken moeten slimmer op elkaar worden afgestemd en in samenhang met verstedelijking worden ontwikkeld.