Nieuws

Archiprix 2013: Ziltwijzer – innovatiecampus voor zoutwaterlandbouw

De zoute buitendijkse visserswereld en de zoete binnendijkse polders zijn in Zeeland van oudsher gescheiden werelden. David DeClercq ontwierp voor zijn afstuderen een research- kringloopgebouw dat in zijn werkingscyclus en architecturale organisatie de verzoening van aqua- en agricultuur tot zoutwaterlandbouw demonstreert.

De zoute buitendijkse visserswereld en de zoete binnendijkse polders zijn in Zeeland van oudsher gescheiden werelden. David DeClercq ontwierp voor zijn afstuderen een research- kringloopgebouw dat in zijn werkingscyclus en architecturale organisatie de verzoening van aqua- en agricultuur tot zoutwaterlandbouw demonstreert.

Menselijk ingrijpen heeft van Zeeland een regio van contrasten gemaakt. Zoet tegenover zout, gemaakt tegenover natuur, binnendijks tegenover buitendijks, agricultuur tegenover aquacultuur ; die tegenstellingen typeren het huidige Zeeland. Klimaatverandering, in de vorm van de zeespiegelstijging, verzilting van de landbouwgrond, dwingen nu die ogenschijnlijke antipoden elkaar in de ogen te kijken…
Dit project toont aan hoe ze elkaar constructief de hand kunnen reiken. Het raakvlak van deze werelden biedt een uitgelezen kans om de potentie van hun toenadering, verweving, verzoening richting te geven middels een strategische architecturale ingreep .
Ziltwijzer is in het leven geroepen om uiting te geven aan de mogelijke dialoog tussen de genoemde contrasten, op verschillende schaalniveaus. Voor het eerst wordt de mogelijke relatie tussen deze twee werelden vertaald in een Research- kringloopgebouw, dat in zijn werking en organisatie demonstreert hoe de fauna en flora uit beide werelden met elkaar in symbiose kunnen verkeren d.m.v. uitwisseling van nutriënten, met zilt water als de gemene deler.
Ziltwijzer biedt Zeeland de opportuniteit om regionaal, en tegelijkertijd grensoverschrijdend, wetenschap, onderzoek en kennis te bundelen in een boegbeeld voor zoutwaterlandbouw. Gedragen door de participanten: overheden, nationale en internationale universiteiten, ondernemers, lokale Zeeuwse boeren en de potentiële onderzoeker, zal het draagvlak kunnen bieden voor een nieuwe zilte economie.
Als levend voorbeeld van industriële symbiose, waarbij restproducten van de ene industrie benut worden als grondstof voor de andere, kan dit project, genesteld op de kop van de Kanaalzone Gent-Terneuzen, een impuls geven aan de lokale vernieuwende bio-based industrie, door er zélf deel van uit te maken.
Door 'imitaties', bruikbaarheden uit de natuur en het werkingsprincipe van de nabijgelegen sluizencomplex te benutten en te integreren op architecturale schaal, wordt voor het eerst een researchomgeving ontworpen die de onderzoekskringlopen energie-efficiënt koppelt aan de klimaatkringlopen van het gebouw zelf.

Door met dit project lokale symptomen aan te pakken van een globaal fenomeen kan de Zeeuwse delta richtinggevend worden als oplossing voor andere delta’s. Zo doet Nederland, ook in Zeeland, waar het goed in is; van een ogenschijnlijk ongunstige situatie een troef maken.

naam
David DeClercq

opleiding / studierichting
Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg / architectuur

mentor
Leslie Kavanaugh, Jan Willem van Kuilenburg, Pieter Feenstra

wanneer begonnen met afstuderen
2011

wanneer klaar
2012