Nieuws

Pruys-Bekaert short-list voor design- en architectuurkritieken

Gb

Geert Bekaert-prijs

Ter stimulering van de architectuurkritiek en bevordering van de dialoog.

Twee prijzen, twee jury’s, in totaal zes teksten. De genomineerden voor de Simon Mari Pruys-prijs voor designkritiek en de genomineerden voor de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek zijn bekend.

photo Simon Mari Pruys and Geert Bekaert

l. Simon Mari Pruys / foto album familie Pruys, r. Geert Bekaert / still uit uitzending Hoog Kortrijk

> for English scroll down
De Simon Mari Pruys-prijs voor designkritiek en de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek zijn door Archined en Designplatform Rotterdam ingesteld ter viering van de ontwerpkritiek en ter stimulering van de ontwerpschrijfkunst. De prijzen worden op onregelmatige tijden uitgereikt. Voor de 2019 editie is een open oproep uitgegaan, waarin gevraagd werd teksten in te sturen die raken aan het thema Wereldbeelden. De teksten mochten nieuw of reeds eerder gepubliceerd zijn, geschreven in het Nederlands of Engels, maar niet meer dan 1200 woorden bevatten.

Het aantal inzendingen overtrof de verwachtingen, 32 voor de Pruys-prijs en 34 voor de Bekaert-prijs. De teksten zijn geanonimiseerd aan de jury’s aangeboden, die de teksten afgelopen zomer hebben bestudeerd. In september vonden de jury-overleggen plaats. Iedere jury nomineerde drie teksten.
De zes teksten zullen op zaterdagavond 16 november tijdens het Pruys-Bekaert Event worden voorgedragen. Vervolgens trekken de jury’s zich terug voor beraadslaging om daarna de winnaars van Pruys-Bekaert-prijzen bekend te maken. De aanwezigen in de zaal bepalen wie de Pruys-Bekaert-publieksprijs ontvangt.

Genomineerd voor de Simon Mari Pruys-prijs
De Pruys-jury bestaande uit Kirsten Algera (designhistorica en -critica en hoofdredacteur MacGuffin Magazine), Jan Boelen (rector van de Universiteit voor Kunst en Design in Karlsruhe), en Hicham Khalidi (directeur Van Eyck, Maastricht) nomineerden de volgende teksten:
Florian Cramer – Welcome to the Crapularity: Design as a Problem. De tekst is een prikkelend pleidooi voor het ontwerpen van problemen, in plaats van oplossingen.
Mieke Gerritzen en Geert Lovink – Made in China, Designed in California, Criticized in Europe. Amsterdam Design Manifest. Goed geschreven overzicht van de inflatie van design: “the discipline has been democratized from cross-discipline to anti-discpline”.
Alice Twemlow – Conflicting Definitions of Key Terms. Dit relevante essay toont overtuigend aan dat designgeschiedenis als spiegel van hedendaagse ontwerpvraagstukken kan dienen.

Genomineerden voor de Geert Bekaert-prijs
De Bekaert-jury bestaande uit Wim van den Bergh (architect, theoreticus en hoogleraar woningbouw en ontwerp aan de RWTH Aken), Lara Schrijver (architecte, hoogleraar architectuurtheorie aan de faculteit Ontwerpwetenschappen, Universiteit Antwerpen en voormalig redactielid van het jaarboek Architectuur in Nederland), en Paul Vermeulen (De Smet Vermeulen architecten, criticus en hoogleraar architectonisch ontwerpen aan de faculteit Bouwkunde, TU Delft) nomineerden de volgende teksten:
Hans van der Heijden – Analogen. In het architectuurdebat nemen geschreven posities van architecten een bijzondere plaats in, deze tekst is een ode aan de Zwitserse architect Miroslav Šik.
Ania Molenda – In Defense of Diversity. Een academisch discours wordt op begrijpelijke wijze geformuleerd in een relevant, breed en genuanceerd pleidooi.
Violette Schönberger – Paradijs van imperfectie. In deze sprankelende tekst wordt de vaak vanzelfsprekende voorkeur van ontwerpers voor het grootstedelijke uitgedaagd.

 

ENGLISH
Pruys-Bekaert short-list for design and architectural criticism

Two prizes, two juries, six texts. The nominees for the Simon Mari Pruys Prize for design criticism and for the Geert Bekaert Prize for architectural criticism have been announced.

The Simon Mari Pruys Prize for design criticism and the Geert Bekaert Prize for architectural criticism were instigated by Archined and Designplatform Rotterdam to celebrate design criticism and to stimulate the art of design writing. The prizes are awarded irregularly. An open call was issued for the 2019 edition, inviting texts that touch on the theme of ‘world views’. The texts could be either new or previously published, written in Dutch or English, but no longer than 1,200 words in length.

The number of entries surpassed all expectations: 32 for the Pruys Prize and 34 for the Bekaert Prize. The texts were presented anonymously to the juries, who studied them over the past summer. The jury deliberations took place in September, and each jury nominated three texts.

The six texts will be nominated on Saturday evening, 16 November, during the Pruys-Bekaert Event. The juries will then retire to consider their verdict before announcing the winners of both prizes. The audience in the room will determine the winner of the Pruys-Bekaert Public Award.

Nominees for the Simon Mari Pruys Prize
The Pruys jury, consisting of Kirsten Algera (design historian, critic and editor-in-chief of MacGuffin magazine), Jan Boelen (rector at Karlsruhe University of Arts and Design), and Hicham Khalidi (director of the Van Eyck, Maastricht), nominated the following texts:
Florian Cramer – ‘Welcome to the Crapularity: Design as a Problem’. The text is a provocative argument for the design of problems instead of solutions.
Mieke Gerritzen and Geert Lovink – ‘Made in China, Designed in California, Criticized in Europe. Amsterdam Design Manifest‘. Well-written overview of the inflation of design: “the discipline has been democratized from cross-discipline to anti-discipline”.
Alice Twemlow – ‘Conflicting Definitions of Key Terms’. This timely essay convincingly shows that design history can serve as a mirror for contemporary design issues.

Nominees for the Geert Bekaert Prize
The Bekaert jury, consisting of Wim van den Bergh (architect, theoretician and professor of housing and design at RWTH Aachen), Lara Schrijver (architect, professor of architectural theory at the Faculty of Design Sciences, University of Antwerp and former editor of the Architecture in the Netherlands Yearbook), and Paul Vermeulen (De Smet Vermeulen architects, critic and professor of architectural design at the Faculty of Architecture, Delft University of Technology), nominated the following texts:
Hans van der Heijden – ‘Analogues’. Written positions by architects occupy a special place in the architectural debate. This text is an ode to the Swiss architect Miroslav Šik.
Ania Molenda – ‘In Defense of Diversity’. An academic discourse is comprehensibly formulated in a relevant, broad and nuanced argument.
Violette Schönberger – ‘Paradise of imperfection’. This enthusiastic text challenges the often matter-of-course preference of designers for the metropolitan.

Gerelateerd artikel