Nieuws

Start The Persistence of Questioning

Pq

The Persistence of Questioning

Kritische reflecties voor de toekomst, over architectuur en meer.

Met het langlopende multi-project The Persistence of Questioning Kritische reflecties voor de toekomst, over architectuur en meer wil Archined de vakwereld verleiden uit hun bubbels te komen en zich reflectief uit te spreken over de richting die de architectuur in de (nabije) toekomst zou moeten opgaan.

Sommige vragen zijn niet eenduidig te beantwoorden, maar daarom niet minder belangrijk om te stellen. Wat betekent het om architect te zijn? Kan je ethisch verantwoord ontwerpen? Wat is architectuur? Wat is het nut van architectuurcultuur?

Met het langlopende multi-project The Persistence of Questioning wil Archined de vakwereld verleiden uit hun bubbels te komen en zich reflectief uit te spreken over de richting die de architectuur in de (nabije) toekomst zou moeten opgaan. Stichting Archined zet zich al 25 jaar lang in voor het bevorderen van het debat en verspreiden van kennis over architectuur, stedenbouw, en landschapsarchitectuur in het algemeen en die in de Lage Landen in het bijzonder, voornamelijk via onze kritische, onafhankelijke, community-based website. Wij vinden het belangrijk om de praktijken binnen de ruimtelijke disciplines van inhoudelijke reflectie te voorzien, discussie en meerstemmigheid te stimuleren en faciliteren, en een platform aan te bieden waar een brede kennis en cultuur over- en grenzend aan het vakgebied gedeeld kunnen worden.

Context

De COVID-19 pandemie markeert het einde van de post-kredietcrisis-periode. De wereldwijde impact van het virus op het dagelijkse, sociale en culturele leven, op de economie, infrastructuur, op de gebouwde omgeving en het gebruik daarvan, zet ons wereldbeeld in een andere realiteit en maakt bepaalde problematieken meer zichtbaar. Het allesomvattende en schaal doorbrekende effect van deze confronterende inzichten en tendensen draagt concrete argumenten aan voor veranderingen en verschuivingen. De vraag is echter welke richtingen deze zullen, of moeten opgaan.
De vragen die we met The Persistence of Questioning adresseren zijn niet eenduidig te beantwoorden, maar daarom niet minder belangrijk om te stellen. Wat is de betekenis van het vak in en voor de toekomst? Is ontwerp ethiek, of, op welke wijze en in welke mate verhoudt de architect zich tot de wereld en geeft zij/hij hier rekenschap van? Wanneer spreken we van architectuur en met welke criteria beoordelen we dit? Wat is het nut van architectuurcultuur? Door de lange tijdsspanne van het project en de multi-vormen hopen we de aandacht voor de vraagstukken langer dan gebruikelijk vast te houden waardoor de discussies en gesprekken geen herhaling van zetten worden.

Het project

Het project heeft een onderzoekend karakter en is journalistiek van aard. We maken gebruik van verschillende vormen om de vraagstukken te adresseren en een platform te bieden voor inhoudelijke discussie: essays, beeldessays, cahiers, publieke debatten en podcasts. Hiervoor werken we samen met verschillende partners waaronder: CAST, TU Eindhoven faculteit Bouwkunde, de Academie van Bouwkunst Amsterdam, CIVA, het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) en Het Nieuwe Instituut.
Wij willen verschillende stemmen laten horen, en iedereen die wil de mogelijkheid bieden om aan het gesprek deel te nemen. Gedurende een jaar zal elk kwartaal een nieuwe vraag centraal staan. Voor iedere vraag stellen we een redactie samen bestaande uit schrijvende auteurs, een beeldessayist, de podcastmaker en de Archined redactie. De auteurs wordt gevraagd een essay te schrijven / te verbeelden in reactie op de vraag en in samenspraak met elkaar. De essays worden op de Archined website gepubliceerd en zullen het uitgangspunt vormen voor het publieke gesprek en de podcast. Per vraag worden de essays gebundeld in een tweetalige publicatie die online en ‘on demand’ gedistribueerd wordt.

Vragen en auteurs

De vier vragen die we hebben geformuleerd staan in relatie tot elkaar. De volgorde is zo gekozen om de inzichten die worden opgedaan, mee te kunnen nemen naar het volgende gesprek.
Waar staat de ontwerppraktijk?
De wijze waarop architecten worden opgeleid bepaalt hoe zij in het beroep staan. In Waar staat de ontwerppraktijk? onderzoeken we de veranderende positie van de architect in de samenleving en diens verschuivende rol in het ontwerp- en bouwproces. Wat is de betekenis van het vak in en voor de toekomst?

Is ontwerpen ethiek? Ruimtelijk ontwerpen is intrinsiek een daad met sociaal-maatschappelijke en even zo vaak politieke inpakt. Met de vraag Ontwerp is ethiek? onderzoeken we welke keuzes er aan het ontwerpen ten grondslag liggen (of zouden moeten liggen). Wat zijn de gevolgen van bepaalde ontwerpkeuzes voor de samenleving, de aarde en het klimaat? Op welke wijze en in welke mate verhoudt de architect zich tot de wereld en geeft zij/hij hier rekenschap van?

Wat is architectuur? Architectuur gaat over ontwerp, materialisatie, detaillering, maar ook over gebruik, betekenis, effect. De opvattingen over wat architectuur als resultaat van ontwerp en materialisatie teweeg moet brengen en hoe het ervaren moet worden lopen sterk uiteen. In Wat is architectuur? onderzoeken we wanneer we spreken van architectuur en met welke criteria we architectuur beoordelen.

Wat is de betekenis van architectuurcultuur? Architectuurcultuur gaat over reflectie (in bijvoorbeeld de vorm van tentoonstellingen, lezingen, debatten), theorievorming, ontwerpkritiek. In Wat is de betekenis van architectuurcultuur? onderzoeken we op welke wijze architectuurcultuur en praktijk in relatie tot elkaar staan. Staat architectuurcultuur in dienst van de praktijk, of moet het hier juist kritisch op reflecteren? Is architectuurcultuur nog het geweten van het vakgebied? Wat zijn de randvoorwaarden voor een levendig en kritisch architectuurdebat nu en in de toekomst?

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een genereuze bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.