Nieuws

Cahier Wat is architectuur? – What is architecture? nu online

Pq

The Persistence of Questioning

Kritische reflecties voor de toekomst, over architectuur en meer.

[For English scroll down]


The Persistence of Questioning. Kritische reflecties voor de toekomst, over architectuur en meer: Wat is architectuur?
De opvattingen over wat architectuur teweeg zou moeten brengen, lopen sterk uiteen. Dit cahier bestaat uit een groeiende collectie losse essays die een veelheid aan verschillende contemporaine, misschien wel avantgardistische praktijken illustreert. Vanuit hun eigen praktijk reflecteren architecten op de vraag: “Wat is architectuur?” Met medewerking van Lara Schrijver, Mechthild Stuhlmacher, Sven Jansse, Giovanni Bellotti en Alessandra Covini.

 

Persistence of Questioning cover 3

Architectuurdenken wordt door architecten op meerdere en verschillende terreinen ingezet, niet als nieuw verdienmodel of ter spreiding van marktrisico’s, maar vanuit oprechte belangstelling en interesse in extra-architecturale kwesties, zoals criticus Hans Ibelings het noemt, in wat architectuur kan bereiken buiten zichzelf. De notie dat architectuur meer kan zijn dan een fysiek object wordt alom meer geaccepteerd. Ingegeven vanuit de wil tot maatschappelijk  betrokkenheid, vormt voor een groeiende groep architecten de alternatieve en avant-gardische praktijken uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw een inspiratie om hun eigen werkterrein kritisch ondervragen. Waarin de huidige periode mogelijk verschilt van de jaren zestig en zeventig, is een steeds breder gedragen gevoel dat architectuur — in welke vorm dan ook — een (bescheiden) verschil kan maken. Een gevoel dat misschien ook is ingegeven omdat doorgaan op de oude vertrouwde weg geen duurzame optie is. Avantgarde wordt mainstream?

Download Cahier 3, Wat is Architectuur?
Download pdf voor desktop
Download pdf voor mobiel

De podcast
Is architectuur nog de kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving waarin de mens centraal staat, of is het meer? Ziega van den Berk en Umut Türkmen vertellen over hun afstudeerproces en -project, en het belang om verder te kijken dan de traditionele afbakening van het vakgebied. Dirk van den Heuvel (associate professor TUDelft) ziet projecten en praktijken van studenten en architecten steeds diverser en inclusiever worden.

Luister de podcast van de Kostgangers op jouw favoriete podcast app:
Soundcloud
Spotify
Apple Podcasts
Google Podcasts
Podbean

Cahier II Is ontwerpen ethiek

Cahier 2, Is ontwerpen ethiek?
Het tweede cahier bundelt de speciaal ontworpen en geschreven bijdragen van Pia Prantl, Theo Deutinger en Christopher Clarkson die met hun fictieve Ministerie van Ethiek, Departement Ethisch Ontwerp het ethische verantwoordelijkheidsgevoel en geweten van de architect testen. Marina Otero Verzier stelt dat het cartesische raster als een verstikkend systeem over het vakgebied en de samenleving ligt. Hoe kunnen we ons hieruit bevrijden? Luce Beeckmans schrijft over de noodzaak om meer rechtvaardigheid in het ontwerpproces te brengen. Het cahier sluit af met de oproep van Markus Appenzeller en Thijs van Spaandonk om een einde te maken aan de onverschilligheid, het Manifest voor een biosferische ethiek.

Download Cahier 2, Is ontwerpen ethiek?
Download pdf voor desktop
Download pdf voor mobiel

Bestel een print-on-demand exemplaar via Lulu

De podcast
Voor de wederom eigenzinnige podcast die De Kostgangers in opdracht van Archined maakte, spreekt Geert van de Wetering met Markus Appenzeller over het manifest dat hij de schreef – de theorie – in relatie tot de dagelijkse realiteit van een ontwerpbureau. En vertelt Lyongo Juliana hoe ogenschijnlijke kleine ontwerpbeslissingen een grote maatschappelijke inpakt kunnen hebben.

Luister de podcast van de Kostgangers op jouw favoriete podcast app:
Soundcloud
Spotify
Apple Podcasts
Google Podcasts
Podbean

cover Persistence of Questioning NL

Cahier 1, Waar staat de ontwerppraktijk?
In dit cahier bespreken Veerle Alkemade en Catherine Koekoek, Véronique Patteeuw en Kersten Geers, Filip Dujardin en Saskia van Stein en Reinier de Graaf  de vraag ‘waar staat de ontwerppraktijk?’ Terugblikkend op de recente geschiedenis van de architectuurpraktijk, de veranderende positie van de architect in de samenleving en diens verschuivende rol in het ontwerp- en bouwproces, schetsen zij perspectieven voor de betekenis van het vak in de toekomst.

Download Cahier 1, Waar staat de ontwerppraktijk?
Download pdf voor desktop
Download pdf voor mobiel

Bestel een print-on-demand exemplaar via Lulu

Luister de podcast van de Kostgangers op jouw favoriete podcast app:
Soundcloud
Spotify
Apple Podcasts
Google Podcasts
Podbean

Persistence of Questioning cover 3 what is architecture

Cahier What is architecture? now online

The Persistence of Questioning. Critical reflections for the future, on architecture and more: What is architecture? Views on what  architecture should achieve differ greatly. This publication consists of a growing collection of essays that illustrate a multitude of contemporary, even avantgardist practices. From the perspective of their own practice, architects consider the question: ‘What is architecture?’ With  contributions from Lara Schrijver, Mechthild Stuhlmacher, Sven Jansse, Giovanni Bellotti and Alessandra Covini.

Architects deploy architectural thinking in multiple and different areas, not to create new revenue models or to spread market risks, but on the strength of a genuine interest in questions beyond architecture, as the critic Hans Ibelings puts it, in what architecture can achieve outside itself. The notion that architecture can be more than a physical object is more widely accepted today. Prompted by a desire for social involvement, a growing group of architects views the alternative and avant-garde practices of the 1960s and 1970s as an inspiration to critically question their own field of work. Yet where the current period possibly differs from the 1960s and 1970s is in today’s more widely shared feeling that architecture — in whatever form — can make a (modest) difference. A feeling perhaps strengthened by the knowledge that continuing on the old, familiar path is not a sustainable option. Avant-garde becomes mainstream?

Download Cahier 3, What is architecture?
Download pdf for desktop
Download pdf for mobile

Is design ethics?

Cahier 2, Is design Ethics?
The second cahier presents the carefully designed and written contributions of Pia Prantl, Theo Deutinger and Christopher Clarkson who, with their fictitious Ministry of Ethics, Department of Ethical Design, questions the various distinctions and decisions that contemporary architecture firms make. Marina Otero Verzier argues that the Cartesian grid in particular covers the discipline as well as society like a suffocating system. How can we free ourselves from this? Luce Beeckmans expresses the need to bring more justice into the design process. The cahier concludes with Markus Appenzeller and Thijs van Spaandonk’s call to end the indifference, the Manifesto for a Biospheric Ethics.

Download Cahier 2, Is design ethics?
Download pdf for desktop
Download pdf for mobile

Order a print-on-demand copy via Lulu

cover Persistence of Questioning EN

Cahier 1, Where is design practice at today?
In this publication report three duos — Veerle Alkemade and Catherine Koekoek, Véronique Patteeuw and Kersten Geers, and Saskia van Stein and Reinier de Graaf — discuss the question: ‘Where is design practice at today?’ Reviewing the recent history of the field, the changing role of architects within society and their transitioning position in the design and construction process, they outline perspectives for the future relevance of the profession.

Download Cahier 1, Where is the architecture practice at today?
Download pdf for desktop
Download pdf for mobile

Order a print-on-demand copy via Lulu

 

Enkele gerelateerde artikelen