Symposium

Erfgoed in de dynamische stad

De Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) organiseert in samenwerking met het Amsterdam Erfgoed Overleg (AEO) het symposium ‘Erfgoed in de dynamische stad’. Het symposium heeft tot doel de bestaande bescherming van het gebouwde erfgoed tegen het licht van de laatste ontwikkelingen te houden. De casus van het symposium is Amsterdam. De erfgoedvragen die hier spelen komen echter op andere plaatsen evengoed voor.

Wat is erfgoed precies? En welke instrumenten zijn geschikt om er op een juiste wijze mee om te gaan? Als gebouwen niet in aanmerking komen voor een status als beschermd monument, maar wel cultuurhistorische waarde bezitten en bijdragen tot de kwaliteit van het stadsbeeld, welke bescherming genieten zij dan? Hoe is de bescherming van deze panden eigenlijk geregeld en zijn er verschillen binnen en buiten de beschermde stadsgezichten? Is deze bescherming adequaat voor het behoud ervan? En in hoeverre legt die grotere beperkingen aan de eigenaren op dan noodzakelijk en, ten slotte, staat het beschermingsbeleid voldoende dynamiek toe?

Het symposium draait om de vraag in hoeverre het huidige en toekomstige instrumentarium toereikend is om het gebouwde erfgoed zorgvuldig te behouden in een dynamische stad met groeiplannen binnen de stadsgrenzen. Hoe kan de monumentenzorg standhouden binnen deze dynamiek en ook zijn draagvlak behouden voor de steeds meer noodzakelijke bescherming van gebouwen uit de periode na 1965?

Meer info - more information