SVP Architectuur en Stedenbouw

SVP is een ontwerpbureau met de nadruk op de vormgeving van gebouw en stad. Daarbij kijken we over de grenzen van de ontwerpdisciplines heen. Als ontwerpers voelen we ons zowel thuis in een stedelijke als in een dorpse omgeving. Wij werken in heel Nederland voor gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, beleggers, schoolbesturen en zorgpartijen. Als architect zijn wij gespecialiseerd in onderwijsgebouwen en multifunctionele accommodaties. Daarnaast hebben we ruime ervaring met woningbouw, renovatie- en herbestemmingsopgaven en commercieel vastgoed. Op het raakvlak van architectuur en stedenbouw zijn we veel betrokken bij het verrichten van haalbaarheids- en massastudies. Onze stedenbouwkundigen werken aan structuurvisies en welstandsnota’s, masterplannen, gebiedsvisies, beeldkwaliteitsplannen en inrichtingsplannen voor de openbare ruimte. Als adviseur vervullen wij de rol van supervisor, dorpsbouwmeester en facilitator bij complexe processen met verschillende belangen.

Wij stellen ons flexibel op, beantwoorden de vragen vanuit de markt en de samenleving en kijken hoe wij als ontwerpers waarde kunnen toevoegen in processen. Dat doen we vanuit drie kernwaarden die door alle medewerkers van SVP onderschreven worden: Samenwerken, Vakmanschap en Passie. Het zijn deze drie kernwaarden die als een rode draad door de geschiedenis van SVP lopen en die ons onderscheiden van veel andere bureaus.