Een terras aan de Zenne

Prijsvraag

De Vlaamse Milieumaatschappij, de stad Halle en de provincie Vlaams-Brabant zoeken een ontwerpteam voor de aanleg van een of meerdere verblijfsplekken aan de Zenne, die het contact tussen de bewoners, de gebruikers van de publieke ruimte en de waterloop kunnen versterken.

Context

Deze ontwerpopdracht kadert in de strategische visie op het Zennelandschap, zoals die werd ontwikkeld in de  landschapsstudie Zennepark, opgemaakt in opdracht van de stad Halle. Streefdoel is de ontwikkeling van een langgerekt landschapspark, dat de Halse identiteit kan versterken en kan bijdragen aan de opwaardering van de woon- en leefkwaliteit in de stad.

In het landschapspark wordt een onderscheid gemaakt tussen hoogdynamische en laagdynamische verblijfsplekken. Harde recreatieve functies zoals sportactiviteiten en speelzones situeren zich voornamelijk langs de nieuwe stedelijke Zenne. De verblijfsplekken langs de landelijke Zenne zijn eerder gericht op een zacht recreatief gebruik.

Bij enkele verblijfsplekken wenst men de oevers te verlagen zodat men dichter bij het water kan komen. Het ontwerp van deze specifieke plekken vormt het voorwerp van deze opdracht. De oeververlaging biedt zowel een landschappelijke als ecologische meerwaarde, en de  inpassing van verblijfsplekken zet in op alle gebruikers van de publieke ruimte, met bijzondere aandacht voor kindvriendelijke (water)speelzones.

In de strategische landschapsvisie worden een aantal ontwerpprincipes aangereikt voor:

  • de site Eizingenmolen
  • het Albertpark
  • de Leide

Het doel van deze ontwerpopdracht is het omzetten van deze principes in uitvoerbare ontwerpen. Deze moeten een zekere robuustheid garanderen, zowel naar gebruik als wat de waterhuishouding betreft: het verschil tussen de hoog- en laagwaterstanden van de Zenne kan oplopen tot een tweetal meter.

De opdracht omvat de opmaak van een ontwerp en budgetraming tot en met de opmaak van de omgevingsvergunnningsaanvraag en een definitief ontwerp. De ontwerper staat in voor de opvolging van de werken. Dit gebeurt op afroep en in regie.

Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 7 juni 2019, 18.00 uur

Meer informatie