Raamovereenkomst Cyclostrade

Oproep

Het aantal fietsers in Brussel is de laatste jaren sterk toegenomen, zeker ook voor woon-werkverkeer. Deze evolutie van de mobiliteit heeft zelfs geleid tot de term ‘Vélotaf’ (pendelen naar het werk met de fiets), die in Franstalig België tot woord van het jaar 2022 werd verkozen. Bij deze veranderende verplaatsingsgewoonten hoort nieuwe hoogwaardige fietsinfrastructuur, zoals ook bepaald in het gewestelijke plan Good Move.

Beliris is één van de spelers die betrokken zijn bij de aanleg van het Veloplus-netwerk, en meer bepaald het netwerk langs de spoorlijnen in Brussel. Deze ‘fietssnelwegen’ sluiten aan op het Vlaams en Waals fietsnetwerk. De fietssnelwegen zijn in de eerste plaats bedoeld voor fietsers, maar ze moeten ook toegankelijk zijn voor voetgangers. Het project moet de gebruikers de ruimte doen delen en zorgen voor een kwalitatieve samenhang tussen de bestaande omgeving en de nieuwe infrastructuur.

Om deze fietsverbindingen snel te realiseren, wil Beliris een pool van 4 teams samenstellen. Ze zullen volgens beurtrol de opdracht krijgen voor het ontwerp en de uitvoering van stukken van deze fietssnelwegen, overeenkomstig de haalbaarheidsstudies die eerder al zijn uitgevoerd. De duur van de raamovereenkomst is 4 jaar.

OPDRACHTGEVER: Beliris
PROGRAMMA: Raamovereenkomst met meerdere dienstverleners voor de ontwerpstudies voor de aanleg van fietsinfrastructuur
BUDGET: Het budget hangt af van elke vervolgopdracht
ERELOON: Het ereloon hangt af van elke vervolgopdracht. Het ligt vast op KVIV I, Klasse 2 barema wat betreft fietspaden in de bestaande wegenis. Voor projecten met een grotere complexiteit wordt klasse 3 en/of 4 toegepast.
VERGOEDING: Voor deze opdracht wordt een vergoeding van € 10.000 toegekend aan elk team dat werd uitgenodigd om deel te nemen en een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat.

UITERSTE INDIENINGSDATUM:
28.11.2023 om 11u

Meer informatie