Gemeente Rotterdam
zoekt een:

lid Commissie Welstand en Monumenten

DE COMMISSIE VOOR WELSTAND EN MONUMENTEN ROTTERDAM

Steden veranderen, ook Rotterdam transformeert in snel tempo.
Daarbij stelt het Rotterdamse stadsbestuur aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad voor bewoners, bezoekers en bedrijven voorop. Architectuur en cultuurhistorie worden ingezet als factor van betekenis en staan in toenemende mate in de publieke belangstelling. Ook transformatie van gebouwen en gebieden is bepalend voor de bouwopgave in de stad. Kwaliteit en respectvol omgaan met het verleden zijn sleutelbegrippen. De stedelijke Commissie voor Welstand en Monumenten vervult daarbij een belangrijke rol.
De commissie W+M is een onafhankelijke adviescommissie van zeven leden (inclusief de voorzitter). Zij brengt geïntegreerde welstands- en monumentenadviezen uit aan het gemeentebestuur over aanvragen omgevingsvergunning. In vooroverleg met initiatiefnemers van bouwplannen en monumenten voert de commissie een stimulerend, uitnodigend gesprek over kwaliteit. De Welstandsnota Rotterdam is het kader voor de beoordeling (www.rotterdam.nl/welstand). Bij monumentenaanvragen vormen de redengevende omschrijvingen het kader. Ook zijn in toenemende mate cultuurhistorische verkenningen in bestemmingsplannen een kader voor de beoordeling van monumentenplannen.

De commissie vergadert 1x / 2 weken op woensdag. Vast agendapunt is de openbare bespreking van bouwplannen. Deze dag wordt ook benut voor overleg met Bureau Monumenten, de gemeentelijke stedenbouwkundigen en overige disciplines van het cluster SO. De commissie wordt ondersteund door een professioneel secretariaat. In mandaat van de commissie handelt dit secretariaat een groot deel van de plannen af. Dit betekent dat de commissie zich m.n. richt op de grotere en complexe projecten in de stad.

Wij zoeken een nieuw commissielid: ARCHITECTUURHISTORICUS (m/v)

TERMIJN
M.i.v. 1 sept. 2018 komt de functie vrij door verstrijken aanstellingstermijn van het commissielid dat momenteel het kennisgebied architectuurhistorie vertegenwoordigt.

FUNCTIE
Taken en verantwoordelijkheden van commissieleden:
• overtuigende en inspirerende deelname aan het debat in de openbare- en besloten commissievergaderingen ;
• bijdragen aan evenwichtige oordeelsvorming met gevoel voor proportionaliteit inzake betekenis van de opgave, omgeving en locatie, het welstandsbeleid en bestuurlijke verhoudingen;
• verwoorden van een afgewogen oordeel over de voorgelegde bouwplannen (zowel monumenten als niet- monumenten);
• adviseren binnen de kaders van het Rotterdamse kwaliteitsbeleid (Welstandsnota Rotterdam en overig relevant beleid);
• de architectuurhistoricus neemt naast de reguliere vergaderingen deel aan de Werkgroep Monumenten. Dit betekent een tijdsbesteding van min. één hele woensdag / 2 weken, plus leestijd. Daarnaast worden in overleg tussentijds werkbezoeken aan monumentale panden gepland.

FUNCTIE EISEN
• architectuurhistoricus met ervaring (cultuurhistorisch onderzoek op gebouwniveau en op stedenbouwkundige schaal); in de vakwereld geen onbekende;
• brede kennis van Rotterdam; de geschiedenis van de opbouw van de stad met inbegrip van de stedenbouwkundige en architectonische ontwikkelingen en affiniteit met de openbare ruimte.
• op de hoogte van het Rotterdamse beleid inz. erfgoed, architectuur en stedenbouw;
• breed perspectief op het werkveld van cultuurhistorie en architectuur;
• neemt in het discours over transities binnen de erfgoedsector een positie in die past bij de Rotterdamse identiteit met relatief veel jonge monumenten;
• kennis van- en affiniteit met de opgaven voor transformatie van gebouwen en gebieden is een pre;
• de architectuurhistoricus in de commissie focust niet alleen op monumenten, maar speelt ook een uitdrukkelijke rol in discussies over de kwaliteit van nieuwbouw;
• ervaring met beoordeling van complexe bouwopgaven in de context, bijv. in welstands- of monumentencommissies;
• scherpzinnig maar opbouwend; treedt constructief en stimulerend op in gesprek met aanvragers;
• sterke communicatieve vaardigheden en contactuele eigenschappen.

VERGOEDING
Vacatiegeld €117,50/u (o.b.v. geagendeerde uren voor vergaderingen en overige georganiseerde werkzaamheden) Termijn van de aanstelling is volgens het huidige reglement bepaald op 3 jaar. (Bouwverordening Rotterdam, hfdst. 9). De termijn is bij gebleken goed functioneren maximaal éénmaal te verlengen met 3 jaar.

MEER INFO
www.rotterdam.nl/welstand
Of neem contact op met Brechje Pronk (secretaris van de commissie W+M)
Tel. 06 – 12621540 of 010 – 489 49 47
Meer over gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl

PROCEDURE
Mail uw sollicitatie vóór maandag 19 maart 2018 naar ciewm@rotterdam.nl
t.a.v. mevr. ir. B. Pronk
Een selectiecommissie bereidt in overleg met de betrokken wethouder de voordracht voor.
De gespreksrondes worden gepland in week 16, en ev. 17.
Op voordracht van B en W benoemt de gemeenteraad de geselecteerde kandidaat.