Bureau Architectenregister
zoekt een:

Commissielid

BUREAU ARCHITECTENREGISTER ZOEKT EEN LID VOOR DE ‘COMMISSIE INSCHRIJVING IN HET ARCHITECTENREGISTER ONDER EEN ANDERE TITEL’

Bureau Architectenregister (BA) is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat uitvoering geeft aan de Wet op de architectentitel, zorg draagt voor het beheer van het architectenregister en bevoegd is om op te treden tegen onrechtmatig titelgebruik.

De procedure “inschrijving in het architectenregister onder een andere titel” is bedoeld voor hen die al ingeschreven staan in het architectenregister en (nog) een inschrijving wensen onder een andere titel. Voorwaarde voor deelname is o.a. bezit van ten minste zeven jaar beroepservaring op het betreffende vakgebied. De criteria waaraan de verzoeker dient te voldoen staan beschreven in de Nadere eisen inschrijving in het architectenregister onder een andere titel (zie: www.architectenregister.nl).

Voor het bemensen van de Commissie inschrijving onder een andere titel zoeken wij een lid (tuin- en landschapsarchitect).

Commissie
De Commissie Inschrijving onder een andere titel bestaat uit 5 leden; uit elke discipline (architectuur, interieurarchitectuur, tuin- en landschapsarchitectuur, stedenbouw) één en daarnaast een voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. De tijdbesteding is beperkt tot het voorbe-reiden en bijwonen van enkele bijeenkomsten per jaar. De tijdbesteding is afhankelijk van het aantal kandidaten. Voor het commissiewerk geldt momenteel een onkostenvergoeding van € 110, – per uur tot een maximum van € 330,- per dagdeel plus een kilometervergoeding van € 0,19 cent per kilometer.

Functie-eisen
De kandidaat is meer dan 7 jaar ingeschreven in het architectenregister als tuin- en landschapsarchitect en beschikt over brede kennis van en ruime ervaring op het vakgebied van de architectuur. Het hebben van ervaring met het beoordelen van vakgenoten geldt als aanbeveling. Er wordt naar gestreefd het nieuwe lid van de commissie per 1 mei 2018 te benoemen.

Reageren
Indien u geïnteresseerd bent, verzoeken we u uw motivatie met curriculum vitae vóór 15 april 2018 te richten aan Bureau Architectenregister (Postbus 85506, 2508 CE DEN HAAG) t.a.v. de directeur, Mirjam del Canho. Mailen kan ook naar info@architectenregister.nl. Voor verdere informatie kunt u bellen met Rob van der Elst, secretaris van de commissie. U kunt hem bereiken op telefoonnummer: 070 – 3467020

Architectenregister