Gemeente Hilversum
zoekt een:

Lid Welstand: restauratie-architect

Voor de Commissie voor Welstand en Monumenten zoekt de gemeente Hilversum een restauratie-architect

De Commissie voor Welstand en Monumenten
De Commissie voor Welstand en Monumenten is een onafhankelijke adviescommissie, die zich bezig houdt met de welstandsadvisering over te (ver)bouwen bouwwerken en die adviseert over het verbouwen, restaureren, herbestemmen en aanwijzen van beschermde monumenten.

De commissie is nu samengesteld uit 6 leden. In de welstandskamer en monumentenkamer hebben naast de voorzitter 3 respectievelijk 2 leden zitting. De kamers vergaderen zowel apart als gezamenlijk. Ingrijpende plannen en plannen die het werkveld van beide commissies raken worden in de gezamenlijke vergadering besproken. De voorzitter zit de afzonderlijke kamers en de gezamenlijke vergadering voor, en vormt daarmee de verbindende schakel. De welstandskamer bestaat uit architectleden en een burgerlid. De monumentenkamer bestaat uit een architectuurhistoricus en een restauratie-architect.
Commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in een vergaderkamer in het Raadhuis van Hilversum.

Informatie over de vacature
In verband met het aflopen van de maximale benoemingstermijn van een lid van de monumentenkamer is de gemeente op zoek naar een architectlid voor de monumentenkamer met als specialiteit verbouwen/restauratie/herbestemming van beschermde monumenten en bouwwerken binnen een beschermd stadsgezicht. De benoeming is in beginsel voor maximaal drie jaar.

Welke kwaliteiten worden gevraagd:

 1. Algemeen
  • U bent geïnteresseerd in Hilversum en kent de gemeente of bent bereid die actief te leren kennen.
  • U bent bereid zich te verdiepen in de ruimtelijke kwaliteit en het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van Hilversum.
  • U kunt snel en accuraat op gepresenteerde plannen reageren en uw analyse aan de hand van de vastgestelde criteria te vertalen in bruikbare adviezen. Ook bent u in staat uw standpunt op een overtuigende en respectvolle wijze naar voren te brengen, zowel richting vakgenoten als richting niet-professionele aanvragers.
  • In de periode dat u in de commissie zitting heeft bent u in principe niet zakelijk betrokken bij projecten in Hilversum die in de commissie moeten worden behandeld. Mocht zich zo’n situatie voordoen dan zal de Hilversumse Commissie voor Welstand en Monumenten geen advies uitbrengen maar wordt aan Welstandzorg Noord-Holland advies gevraagd.
 2. Lid monumentenkamer
  • U bent werkzaam als restauratie-architect.
  • U hebt kennis op het gebied van bouw-, architectuur- en cultuurhistorie.
  • U hebt brede ervaring met planvorming en uitvoering van (grote) restauratie- en herbestemmingsprojecten.
  • U kunt schakelen tussen cultuurhistorische waarden en gewenste ontwikkelingen.
  • U kunt aan de hand van uw eigen werk uw praktijkervaring en veelzijdigheid aantonen.

Nadere informatie over functie en commissie
De commissievergaderingen vinden iedere twee weken overdag op donderdag plaats.
Het aantal vergaderuren wisselt en is afhankelijk van het binnenkomen van aanvragen. U moet u rekening houden met circa 90 vergaderuren per jaar (dit is exclusief voorbereidingstijd). U neemt zitting in de monumentenkamer, die meestal vergadert in de middaguren. De vergoeding bedraagt per 1 januari 2018 € 98,32 per uur.

Meer informatie over de welstandsnota en de monumenten in de gemeente Hilversum is te vinden op onze internetsite www.hilversum.nl. Door het intypen van de woorden “welstand” en “monument” in de bovenste zoekregel op onze internetpagina kunt u de informatie terugvinden. Over de instelling, samenstelling en werkwijze van de commissie kunt u meer lezen in het Reglement van orde op de Commissie voor Welstand en Monumenten, in bijlage 9 van de gemeentelijke Bouwverordening. De zoekwijze naar “bouwverordening” is dezelfde als hiervoor beschreven.
Verder kunt u informatie opvragen bij het commissiesecretariaat, de heer A. Leeuwenburgh, via telefoonnummer 14035 (of doorkiesnummer 035-6292394). Of via e-mail: secretariaatwelstand@hilversum.nl.

Reageren
Belangstellenden worden uitgenodigd om hun sollicitatie met actuele cv uiterlijk 31 augustus 2018 per e-mail te richten aan het college van burgemeester en wethouders, via het mailadres van de commissiesecretariaat secretariaatwelstand@hilversum.nl, of per post te sturen naar burgemeester en wethouders van Hilversum, t.a.v. de heer A. Leeuwenburgh, afdeling Publiekszaken, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum.

welstand en monumenten